divendres, d’octubre 03, 2014

Novetats judicials en Cabanes, dimarts dia 7 declara l’exarquitecte municipal-

El proper dimarts a les 10 del matí, en el jutja  d'instrucció número sis de Castelló, dins de les diligències 000457/2014, s’ha citat a declarar a un dels ex arquitectes municipal de Cabanes, Ricardo Ortega, en qualitat de testimoni, dins de la causa per la qual s’ha imputat a l’actual arquitecte municipal i a l’exsecretari accidental i actual cap de l'àrea d'urbanisme de Cabanes, per  presumptes delictes de Prevaricació continuada, falsificació de documents públics, oficials i mercantils, i tràfic d'influències, arran d'una denúncia presentada al febrer passat .


L'extensa denúncia aporta desenes de proves documentals que acreditarien que suposadament aquests dos tècnics municipals van falsejar presumptament informes amb la intenció aparentment d'afavorir a l'empresa Marina d’Or respecte a les pròrrogues demanades en el PAI de Torre la Sal, segons la denúncia, aquests van emetre informes i van intentar donar veracitat a un suposat inici de les obres que necessàriament havien de ser parelles a la urbanització, en una data posterior a la qual sabien i ha quedat acreditat es van iniciar. 


Ara, amb la declaració del que aleshores era també arquitecte municipal (Cabanes va arribar a tindre’n dos en nónima, i a pesar d’aixó, com s’està investigant en el jutjat número 4, bon part dels treballs s’externalitzaven al despatx del soci d’un d’aquests arquitectes).

Aquesta nova declaració no va poder fer-se en seu dia per motius de salut d’aquesta persona, i dimarts es practicarà per videoconferència. Els imputats està previst declaren el proper dia 18 de novembre

dijous, d’octubre 02, 2014

El TSJ declara nul·les totes les llicències del PAI Torre la Sal.

Demolidora garrotada a l'urbanisme a Cabanes en declarar-se nul de ple dret el PAI més gran dels executats.

El desastre urbanístic a Cabanes va a més, a més de la paralització de les actuacions urbanístiques previstes, de les imputacions judicials del cap de l'àrea d'urbanisme i de l'arquitecte, o de les reiterades anul·lacions per part del TSJ del PAI Marina d’Or Golf (Mundo Il·lusió), ara, una demolidora sentència ferma del TSJ declara nul·les les llicències del PAI Torre la Sal ( construït fins avui només en part).


El contingut de la sentència afecta a totes les promocions, i declara la NUL·LITAT DE PLE DRET. I reconeix que es va incomplir la declaració d'impacte ambiental i posa igualment en el punt de mira de la legalitat  a la Generalitat per permetre aquest incompliment. Segons el text de la sentència a dia d'avui encara no podrien donar-se llicències (NO SOLAMENT DE PRIMERA OCUPACIÓ, SINÓ TAMBÉ D'EDIFICACIÓ).


L'execució d'aquesta sentència suposaria a efectes pràctics la demolició de tot l'edifici de 190 habitatges “Platja Ribera”, sentència que s'entén inexecutable per la greu afecció a tercers que comportaria, però obri la porta al fet que l'empresa constructora exigisca una indemnització multimilionària a l'ajuntament, i al fet que s'òbriguen processos judicials contra els responsables directes d'atorgar aquestes llicències il·legals ( des de l'equip tècnic fins als òrgans de govern municipals que van concedir aquestes llicències)

Segons la sentència, es va vulnerar l'article 182 de la LUV , quant al règim d'edificació dels solars 2. Les parcel·les per a ser edificades requereixen la seua prèvia conversió en solar o que es garantisca suficientment la seua urbanització simultània a l'edificació mitjançant:
a) Compromís de no utilitzar l'edificació fins a la conclusió de les obres d'urbanització i d'incloure tal condició en les transmissions de propietat o ús de l'immoble. La llicència urbanística que autoritze la urbanització i l'edificació simultànies haurà d'arreplegar expressament en el seu contingut aqueix compromís que haurà de fer-se constar en les escriptures de declaració d'obra en construcció o d'obra nova que s'atorguen o inscriguen;
 
En conseqüència, segons el TSJ, no constant en les llicències urbanístiques concedides per a la urbanització i edificació simultànies aquesta condició ( no utilitzar l'edificació fins a la conclusió de les obres d'urbanització) no existint aquesta exigència legal, és evident és que no compleixen amb la normativa exigida en la LUV, al marge que conste aquest compromís de l'empresa constructora en escrit presenteu en l'ajuntament en data anterior a la concessió de llicències, sense que es concloguera en les llicències impugnades expressament l'exigència prevista en el citat precepte, i sense que tampoc conste que s'haja fet constar en la declaració d'obraren construcció o obra nova que s'haja atorgat o inscrit, motiu pel qual no pot donar-se per compliment aquest precepte.

I l'abast d'aquesta infracció, segons la sentència ferma, no pot ser altre que la nul·litat de les llicències.


Igualment, respecte als condicionants respecte a la dessaladora de nova construcció i nova depuradora, la sentència també entén que no es van complir aquests, al substituir a posterior de l'incompliment el propi criteri de l'administració reflectida en la Declaració d'Impacte Ambiental, la qual cosa també anul·la de nou les llicències.


Açò, per extensió anul·la les llicències anteriors de 2006, que tampoc estarien complint aquests condicionants.El regidor de Units pel Poble-Compromís a Cabanes, Carles Mulet ha remarcat la gravetat del cas “ després d'açò, esperem mesures contundents per part de l'actual equip de govern, apartar a tot l'equip tècnic responsable de les seues funcions, i iniciar quants processos judicials es necessiten per a depurar responsabilitats també respecte als membres de la Junta de Govern Local de 2007 que van aprovar aquestes llicències. La sentència reconeix que les llicències atorgades en 17/07/2007 són nul·les de ple dret al no complir-se amb els condicionants imposats en la DIA ni respectar la legislació urbanística.

D'aquestes dues llicències de 2007, únicament es va executar un dels dos projectes sol·licitats. Però igualment, la sentència deixa clar que també són nul·les les dues llicències anteriors atorgades en 2006, ( Edifici Mediterraneo i Costamar), ja que tampoc s'han complit amb els condicionants exigits. En 2006 i 2007, denunciem reiteradament la il·legalitat d'aquestes llicències, i ara, justament anys després el TSJ ens dóna la raó.


Segons Mulet “ la marbellització de l'urbanisme a Cabanes marca un punt d'inflexió amb aquesta sentència, on esperem es comencen a depurar responsabilitats. El que puga passar a partir d'ara, és realment molt gros” 

Contra aquesta sentència no cap recurs ordinari cap
El TSJ declara nulas todas las licencias del PAI Torre la Sal.

Demoledor varapalo al urbanismo en Cabanes al declararse nulo de pleno derecho el PAI más grande de los ejecutados.

El desastre urbanístico en Cabanes va a más, además de la paralización de las actuaciones urbanísticas previstas, de las imputaciones judiciales del jefe del área de urbanismo y del arquitecto, o de las reiteradas anulaciones por parte del TSJ del PAI Marina d’Or Golf (Mundo Ilusión), ahora, una demoledora sentencia firme del TSJ declara nulas las licencias del PAI Torre la Sal ( construido hasta la fecha sólo en parte).

El contenido de la sentencia afecta a todas las promociones, y declara la NULIDAD DE PLENO DERECHO. Y reconoce que se incumplió la declaración de impacto ambiental y pone igualmente en un brete a la Generalitat por permitir este incumplimiento. Según el texto de la sentencia a día de hoy todavía no podrían darse licencias  (NO SOLO DE PRIMERA OCUPACIÓN, SINO TAMBIÉN DE EDIFICACIÓN).

La ejecución de esta sentencia supondría a efectos prácticos la demolición de todo el edificio de 190 viviendas “Playa Ribera”, sentencia que se entiende inejecutable por la grave afección a terceros que comportaría, pero abre la puerta a que la empresa constructora exija una indemnización multimillonaria a la ayuntamiento, y a que se abran procesos judiciales contra los responsables directos de otorgar estas licencias ilegales ( desde el equipo técnico hasta los órganos de gobierno municipales que concedieron dichas licencias)

Según la sentencia, se vulneró el artículo 182 de la LUV , en cuanto al régimen de edificación de los solares  2. Las parcelas para ser edificadas requieren su previa conversión en solar o que se garantice suficientemente su urbanización simultánea a la edificación mediante:
a)      Compromiso de no utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización y de incluir tal condición en las transmisiones de propiedad o uso del inmueble. La licencia urbanística que autorice la urbanización y la edificación simultáneas deberá recoger expresamente en su contenido ese compromiso que deberá hacerse constar en las escrituras de declaración de obra en construcción o de obra nueva que se otorguen o inscriban;
En consecuencia, según el TSJ, no constando en las licencias urbanísticas concedidas para la urbanización y edificación simultáneas esta condición ( no utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización) no existiendo esta exigencia legal, es evidente es que no cumplen con la normativa exigida en la LUV, al margen que conste este compromiso de la empresa  constructora en escrito presentad en el ayuntamiento en fecha anterior a la concesión de licencias, sin que se concluyera en las licencias impugnadas expresamente la exigencia prevista en el citado precepto, y sin que tampoco conste que se haya hecho constar en la declaración de obrasen construcción u obra nueva que se haya otorgado o inscrito, motivo por el cual no puede darse por cumplido este precepto.
Y el alcance de esta infracción, según la sentencia firme, no puede ser otro que la nulidad de las licencias.

Igualmente, respecto a los condicionantes respecto a la desaladora de nueva construcción y nueva depuradora, la sentencia también entiende que no se cumplieron estos, al substituir a posterior del incumplimiento el propio criterio de la administración reflejada en la Declaración de Impacto Ambiental, lo cual también anula de nuevo las licencias.

Esto, por extensión anula las licencias anteriores de 2006, que tampoco estarían cumpliendo estos condicionantes.


El concejal de Units pel Poble-Compromís en Cabanes, Carles Mulet ha remarcado la gravedad del caso “ después de esto, esperamos medidas contundentes por parte del actual equipo de gobierno, apartar a todo el equipo técnico responsable de sus funciones, e iniciar cuantos procesos judiciales se necesiten para depurar responsabilidades tambien respecto a los miembros de la Junta de Gobierno Local de 2007 que aprobaron estas liencias. La sentencia reconoce que las licencias otorgadas en 17/07/2007 son nulas de pleno derecho al no cumplirse con los condicionantes impuestos en la DIA ni respetar la legislación urbanística. De estas dos licencias de 2007, únicamente se ejecutó uno de los dos proyectos solicitados. Pero igualmente, la sentencia deja claro que también son nulas las dos licencias anteriores otorgadas en 2006, ( Edificio Mediterraneo y Costamar), ya que tampoco se han cumplido con los condicionantes exigidos. En 2006 y 2007, denunciamos reiteradamente la ilegalidad de estas licencias, y ahora, justamente años después el TSJ nos da la razón.

Según Mulet “ la marbellización del urbanismo en Cabanes marca un punto de inflexión con esta sentencia, donde esperamos se empiecen a depurar responsabilidades. Lo que pueda pasar a partir de ahora, es realmente muy gordo”

Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario ninguno