divendres, d’agost 28, 2015

Mulet demana al Govern Central explicacions per la política migratòria i les peticions d'asil davant el drama que colpeja a Europa sencera.

Mulet demana al Govern Central explicacions per la política migratòria i les peticions d'asil davant el drama que colpeja a Europa sencera.El Senador de Compromís, Carles Mulet, ha registrat una sèrie d'iniciatives parlamentàries en el Senat, en les quals es demanen mesures mitjançant preguntes escrites explicacions al Govern Central i també s'ha exigit la compareixença en comissió del Ministre d'Afers exteriors davant el Senat, perquè expliquen la política en matèria d'immigració i asils polítics, després dels últims incidents que estan colpejant a tota Europa.

Segons Mulet “ el drama dels milers de desplaçaments que cada dia es produeixen en les fronteres europees, els naufragis en tot el Mediterrani, els 71 morts en el camió refrigerador d'Àustria, els morts i incidents en el canal de la Manxa, la situació extrema en països com Alemanya, Macedònia o Hongria o Grècia, amb clausura de fronteres, projectes de murs, incendis de cases d'acolliments, les arribades de pasteres a totes les nostres costes…etc, ens fa cada dia com a ciutadans arribar al límit de la nostra indignació, i veiem com les administracions competents, Unió Europea i estats, no estan abordat el problema amb la importància que realment té”

Per aqueix motiu, Mulet ha demanat explicacions per a saber quin nombre de persones han sol·licitat asil polític en l'Estat Español per conflictes bèl·lics o altres, a quantes s’a aprovat i a quantes se'ls ha denegat, saber quines  mesurs ha impulsat el Govern Español o pensa adoptar i coordinar amb la resta de països europeus davant una situació insostenible “ la situació països d'orient mitjà massacrats per les guerres, o els d’Àfrica per la fam, espenta als ciutadans i ciutadanes a voler sobreviure, la qual cosa faríem tots, i es topen amb la mort a les portes d'Europa, en el nostre mar compartit o davant la desesperació absoluta d'arribar a la terra promesa la qual se'ls converteix en un nou infern”.

Per açò, el Senador de Compromís ha demanat que el Govern explique, tant en el Senat com per escrit, les mesures adoptades i què es pensa fer a partir d'ara “ fins ara, la península érem la porta d'entrada a Europa de milers de persones, ara, el conflicte a Orient Mitjà ha portat l’allau als Balcans, i les pasteres opten cada vegada més per les illes italianes, però estem davant un drama global, on veiem que la majoria d'estats europeus intenten parar una hemorràgia amb tiretes, on tot aparenta no tenir cap mesura ni model clar, i nosaltres tenim clar que els drets humans han de ser la base de qualsevol resposta, però de moment, per part de l'Estat Español solament hem vist vergonyosos episodis com les tanques tallants de Ceuta i Melilla,”

Mulet reclama protocols clars compartits per tots els estats “què fer per a ajudar a la gent que fuig de conflictes bèl·lics perquè no vol morir, què fer amb la gent que arriba a la nostra casa i fuig del fam, perquè no vol morir… nosaltres, i la resta de l'Estat, com a països d'immigrants, hem de ser ejemplarizants a donar resposta a aquest drama”


Mulet pide al Gobierno Central explicaciones por la política migratoria y las peticiones de asilo ante el drama que golpea a Europa entera.

El Senador de Compromís, Carles Mulet, ha registrado una serie de iniciativas parlamentarias en el Senado, en las cuales se piden medidas mediante preguntas escritas explicaciones al Gobierno Central y también se ha exigido la comparencia en comisión del Ministro de Asuntos Exteriores ante el Senado, para que expliquen la política en materia de inmigración y asilos políticos, después de los últimos incidentes que están golpeando a toda Europa.
            Según Mulet “ el drama de los miles de desplazamientos que cada día se producen en las fronteras europeas, los naufragios en todo el Mediterráneo, los 71 muertos en el camión refrigerador de Austria, los muertos e incidentes en el canal de Mancha, la situación extrema en países como Alemania, Macedonia o Hungría o Grecia, con clausura de fronteras, proyectos de muros, incendios de casas de acogidas, las llegadas de pateras a todas nuestras costas…etc, nos hace cada día como ciudadanos llegar al límite de nuestra indignación, y vemos como las administraciones competentes, Unión Europea y estados, no están abordado el problema con la importancia que realmente tiene”
            Por ese motivo, Mulet ha pedido explicaciones para saber qué número de personas han solicitado asilo político en el Estado Español por conflictos bélicos y otros, a cuantas se le ha aprobado y a cuantas se les ha denegado, saber que medidas ha impulsado el Gobierno Español o piensa adoptar y coordinar con el resto de países europeos ante una situación insostenible “ la situación  países de oriente medio masacrados por las guerras, o los de África por el hambre, empuja a los ciudadanos y ciudadanas a querer sobrevivir, lo que haríamos todos, y se topan con la muerte a las puertas de Europa, en nuestro mar compartido o ante la desesperación absoluta de llegar a la tierra prometida la cual se les convierte en un nuevo infierno”.
            Por eso, el Senador de Compromís ha pedido que el Gobierno explique, tanto en el Senado como por escrito, las medidas adoptadas y qué se piensa hacer a partir de ahora “ hasta ahora, la península éramos la puerta de entrada a Europa de miles de personas, ahora, el conflicto en Oriente Medio ha llevado la avalancha a los Balcanes, y las pateras optan cada vez más por las islas italianas, pero estamos ante un drama global, donde vemos que la mayoría de estados europeos intentan parar una hemorragia con tiritas, donde todo aparenta no tener ninguna medida  ni modelo claro, y nosotros tenemos claro que los derechos humanos han de ser la base de cualquier respuesta, pero de momento, por parte del Estado Español solo  hemos visto vergonzosos episodios como las vallas cortantes de Ceuta y Melilla,”
            Mulet reclama protocolos claros compartidos por todos los estados “qué hacer para ayudar a la gente que huye de conflictos bélicos porqué no quiere morir, qué hacer con la gente que llega a nuestra casa y huye del hambre, porqué no quiere morir… nosotros, y el resto del Estado, como países de inmigrantes, hemos de ser ejemplarizantes en dar respuesta a este drama”

dissabte, d’agost 15, 2015

Aeroport de Castelló, 142.494 € en extres a bombers en mig any… i sense vols
Parlar de l’aeroport de Castelló és sinònim sempre de polèmica, qualsevol dada que es faça pública, genera indignació entre els contribuents que són els que paguen tots els despropòsits als voltant d’este calamitós projecte.

Sabíem, que entre altres despeses que estava ocasionant o bé des del principi de la gestació, o bé des de fa mesos, estava també el tema dels Bombers. Sabíem que el Consorci  Provincial de Bombers ( participat per la Diputació, administració autonòmica i ajuntaments)  va signar amb l’empresa gestora de l’aeroport de Castelló, LAVALIN (SNC-LAvalin Aeropuerto de Castelló SAU) un conveni de prestació de serveis en data 5 de setembre de 2014.

Anteriorment a la signatura d’aquest conveni, ja des d’abril de 2014, el consorci donava servei a l’aeroport, per tota la normativa aeronàutica de l’ OACI que obligava a la presència de bombers en les instal·lacions per totes les gestions realitzades.

A pesar d’aquestes noves obligacions dels bombers, que afectarien a tres dels quatre parcs de la demarcació provincial ( Orpesa, Benicarló i Nules, deixant fora al de Segorbe), en cap cas s’ha incrementat la plantilla de professionals, fet que repercuteix necessariament en els propis treballadors i la prestació del servei públic que han de donar.
           
Així, des d’abril de 2014, 8 bombers dels tres parcs afectats, havien de donar servei a l’aeroport, després d’haver rebut els preceptius cursos de formació pràctica i teòrica en Astúries al “Centro de formación Jovellanos”.  Aquests 8  bombers, necessàriament eren trets dels torns, guàrdies i lliurances de la plantilla existent. “Al centre Jovellanos van anar 8 bombers i 2 comandaments”.
           
En el cas del parc de bombers de Nules i Benicarló, la dotació normal seria  10 bombers de guàrdia en cada torn ( i 6 bombers en el cas d’Orpesa i Segorbe). En total, la plantilla de bombers entre tots els parcs serien d’uns 50 en cada cas en els grans ( Benicarló i Nules ) i uns 30 en Segorbe i Orpesa.
            Ara, 30 bombers més dels tres parcs afectats han rebut formació teòrica i pràctica per poder prestar servei a l’aeroport,  i el conveni signat estableix que en una primera fase es donarà un servei de 4 bombers i un cap de dotació, durant cinc dies a la setmana i 8 hores al dia, en la segona fase es concretarà d’acord amb els vols que es realitzen.
            Aquest trasllat de bombers a l’aeroport, deixa als parcs afectats en serveis mínim ( dels 10 recomanables en els dos parcs grans, poden quedar-se en 6, que serien el serveis mínims, i en el cas d’Orpesa, dels 6  es poden quedar en 4).
            Ara, aquesta pràctica, tant després com abans del conveni, ha suposat deixar als parcs o bé en serveis mínims ( amb el que això ocasiona, ja que no es podria actuar en més d’un cas d’emergència per zona, al tindre la dotació mínima), o carregant els dies de descans dels bombers, els quals no estarien cobrant aquestes hores de més com extraordinàries, sinó a preu de salari normal.
            El Consorci, cobra segons conveni a tant l’hora a Lavalin per donar aquest servei (en un ventall que va  des dels 41,37 € en el cas del cap d’operacions fins als 30,48 € en el cas del bomber ras), i es dóna el cas, per tant, que si el bomber que fa aquest servei és algun dels que hauria d’estar en descans, sí que ho cobrarà en la nòmina, però si és un dels bombers dels que haurien d’estar en eixe moment atenent al parc de zona, no cobrarà més, i el consorci sí ingressarà aquests diners.¿suposadament?
            Teníem queixes des de fa dècades no es cobreixen baixes i jubilació i no es convoquen places de bombers que estan en les mínimes ( sempre dins de la legalitat però lluny d’allò òptim,  i recordat com l’últim concurs oposició va ser al 2007” , haguera estat crear les noves places que necessita l’aeroport, perquè igualment hagueren pogut ser assumides a mig termini pel Consorci, ja que existeixen vacants suficients), i més, quan el cost a l’erari públic seria el mateix ( Lavalin a fi de comptes té l’explotació de l’aeroport subvencionada i igual paga el servei per tindre bombers), ara, els bombers han de fer més hores al mes de les que seria normal, i els parcs estan en dotacions mínimes, i l’administració té un cost  igualment com si tinguera una plantilla de 30 persones més.

Altres de les crítiques que me fan arribar és que ningú sap el criteri pel qual el Consorci va triar als 8 primers bombers de l’aeroport, els quals, estarien eixos sí, cobrant com hores extres les que passen en l’aeroport sense activitat de Castelló... segons càlculs que me fan arribar, els huit primers estarien fent moltíssimes més hores extres que la resta,  generant una suposada discriminació en la resta.

A més del salari que supera els 2000 euros mensuals, es poden sumar estes extres, per... estar en un aeroport sense activitat, i que conste que no és cap crítica als professionals, a fi de comptes, ells no tenen cap culpa de que l’aeroport no funcione, però sí que és com a mínim curiós vore com tots no es beneficien del mateix número d’hores, la disparitat entre les que fan uns pocs, i la resta

Adjunte el quadre on s’han esborrat els noms.

ELS BOMBERS DEL CONSORCI DE CASTELLÓ, GUARDIES EN L’AEROPORT

SUS GANACIAS EN CINCO MESES EN HORAS ORDINARIAS A 22€ LA HORA

OJO SEGÚN CONVENIO CON LAVALIN ELCONSORCIO LAS COBRA A 30€feb
mar
abr
may
jun
total HORAS108
127
58
80
27
400
8.800 €42

9
45
34
130
2.860 €108
139
76
67
58
448
9.856 €18

4

4
26
572 €24
30
27
23
4
108
2.376 €82
102
45
96
28
363
7.986 €82
81
8
44
9
224
4.928 €68
63
76
55
37
299
6.578 €
10
54
65
26
155
3.410 €
30
63
73
28
194
4.268 €
10
63
48
67
188
4.136 €
20
54
89
31
194
4.268 €
9
90
67
29
195
4.290 €
20
67
67
31
185
4.070 €
20
85
70
60
235
5.170 €
10
54
45
20
149
3.278 €
10
45
54
36
145
3.190 €
10
63
82
37
192
4.224 €
10
63
76
18
167
3.674 €
10
54
75
36
175
3.850 €
10
63
54
40
167
3.674 €
19
58
63
36
176
3.872 €
10
54
27
11
102
2.244 €
10
76
54
44
184
4.048 €
10
18
18
9
55
1.210 €
10
27
64
18
119
2.618 €

45
64
27
136
2.992 €

54
54
27
135
2.970 €

72
81
20
203
4.466 €
63
63
60
45
168
3.696 €

54
45
45
144
3.168 €

81
54
27
162
3.564 €

81
65
18
164
3.608 €

36
9

45
990 €

58
64
45
167
3.674 €

67
71
40
178
3.916 €


6477
142.494 €