divendres, de maig 22, 2015

Tancament de campanya o tancament de cicle?


 Imagine que en certa mesura hi ha coses que les dus dins i no les pots triar tan fàcilment, però molts dies m’abstrac i pense com de diferent hauria estat la meua vida si des de jove no haguera estat implicat en política; segurament haguera pogut invertir el meu temps vital en coses de més profit personal, en altres aspectes formatius i creatius que he anat deixant a banda a esperes d’eixe temps que somniava traure de llocs on sabia no hi havia, però, de vegades entres en dinàmiques de les quals tu ja no eres el controlador.

Una sensació estranya  i sovint desagradable.
Han estat anys molt durs, a part d’anys molt intensos i interessants.  Aquella necessitat de lluitar com bonament sabia per canviar tot allò que no m’agradava del voltant, començant des del municipi fins l’àmbit “provincial”, anys de molts errors, imagine algune encert. De trobar-te gent meravellosa que t’encoratja a continuar endavant i també les decepcions més grans i la gent més miserable... imagine això és la política.

Fa poc, tindre plantejaments de racionalitat en la política, quan totes les barbaritats pareixien viables, quan tot tenia un preu ( baixet), era enfrontar-te ( i sé que amb falta d’habilitat) als anhels lícits de molta gent, als interessos bords d’altres, i nedar contra un corrent molt fort que acaba estigmatitzant-te de per vida. Era un repte, i s’era conscient del preu a pagar,( potser no tot), i a construir cuirasses, autoexiliar-se de com es  voldria ser... tot, per una idea de com haurien de ser les coses. I el temps acaba poc a poc donant la raó, encara que te deixes la pell en la ratonera i ja  no la recuperes més.

I quan més fas, més probabilitat tens per equivocar-te, i més “enemics” a l’aguait per magnificar eixos errors mentre no aplaudeixen els encerts. I continue confiant en gent per simple intuïció i a vegades encertes i descobreixes tresors i altres autèntics fillsde..., i continues, treballant pel que creus, dies amb més forces i ànims i altres completament afonat, però fas el que creus que has de fer.

Anys de desgast diari, de pegar-te contra blocs de formigó, de majories absolutes implacables, i continues pensant que no tens altra que continuar intentar canviar les coses, amb el convenciment de tot té remei i solució. I te tornes a estampar, i ho pagues car. I entres en procés electoral, i confies en gent que no mereix la més mínima confiança, i quan creus que has vist en esta vida tota la porqueria possible, encara te’n mostren més. I ja en campanya, bufetades per tots els costats; massa fronts oberts. Calumnia que alguna cosa queda...

Per això, arribar al final d’esta campanya electoral, és extenuant, no perquè arribes al final de quinze dies de campanya, sinó tota una vida, de lluitar per un canvi que penses necessari, i sols ara, és quan veus que per fi és possible, canviar amb dècades de governs absolutistes al teu ajuntament i al teu govern autonòmic, anys d’abusos, corrupció, balafiament de diners públics, agressions al territori i als drets de les persones, pèrdues de trens col.lectius que mai  més tornaran a passar... però per fi, olores canvis,  i eixos dos canvis per fi possibles tenen rostre de dona, Solín a Cabanes i Mònica a la Generalitat... la fi d’un cicle, i el principi d’un altre.

Cabanes i els funcionaris


Mediterraneo publica avui la quarta versió d’esta noticia, després de que ahir en la versió electrònica els haguera de telefonar pregant que contaren la veritat i no interpreteacións interessades dels afectats.


El tema és que ahir, al tancament de campanya es veu intenten filtrar al mediterraneo una part del procés judicial que es segueix contra estos dos funcionaris, un auto de fa setmanes que està recurrit i del quan encara queda un llarg recorregut.

Cal recordar que un dels dos funcionaris implicats en este cas, ha estat expedientat i sancionat per l’ajuntament per incompatibilitats i continua imputat, junt a l’alcaldessa, per un jutjat de Castelló.

L’altre, ha estat segons secretaria cobrant de l’ajuntament ajust familiars als quals no tenia dret segons conveni. S’ha fet a banda un RPT que ha revelat que ha estat cobrant quasi 11.000 euros més a l’any del que li pertoca. Segons secretaria ha estat durant anys emetent informes que serien nuls per la seua falta de titulació. I està denunciat davant dels tribunals per dos casos més, en els quals, com en aquest que informa esta notícia, són sempre per suposadament emetre informes que faltarien a la veritat, i que acabarien beneficiant a empreses privades en detriment de l’ajuntament.

En el cas concret pel qual van estar denunciat i objecte de la noticia. Tot l’origen d’eixa i de les demés denúncies denunciades és arran d’un plenari en el qual, de manera inaudita i mai vista, l’alcadessa fa un extens decret d’alcaldia per al plenari desacreditant i desmuntat el criteri dels tècnics, en un cas molt sensible. On de fer cas a l’alcadessa i no als tècnics, la sanció seria monumental (Teniendo en cuenta la proposición jurídico económica de del PAI Torre la Sal ( Documento que se adjuntó como número tres), en su página 7, el total de presupuesto de la contrato sin IVA seria de 51.017.837, 46 euros, vendría a ser unos 10.186 euros de penalización diaria (sin IVA) , más de 300.000 euros al mes, o calculando que la prorroga se pudo pedir 290 días fuera de plazo, estaríamos hablando de casi tres millones de euros en indemnización que tendría que hacer frente la empresa al ayuntamiento ( 2.953.940 euros), cantidades astronómica i obviamente inasumibles, o en caso contrario, resolver el contrato. )

Davant aquell inaudit, la meua intervenció en el plenari va ser alertar de que no podia ser que l’alcaldessa fera aquella proposta amb aquelles afirmacions i calia arribar al final, que es podria entendre com a prevaricació el que deixava entrevore l’alcadessa i calia investigar.

D’aquella intervenció, en la qual no van estar presents els denunciats, van entendre que se’ls estava injuriant i calumniant, no per part de l’alcaldia, sinó meua. I amb els recursos de l’ajuntament ( és  a dir, amb advocats que treballen per a l’ajuntament) me van posar una querella criminal; no els costava un euro  i  intentaven posar-me la por al cos.
           
Vaig anar a explicar al jutge el sentit de la meua intervenció, i en lloc d’esperar a l’arxiu del cas, perquè no tenia ni cap ni peus, la indignació d’ixe abús de posició, me va dur a presentar un seguit de denuncies contra els dos personatges.  Que de moment ha fructíferat ( imputacions, sancions contra ells, diligències d’investigació penals de fiscalia..etc).

Per tant, la versió de deixar entreveure que poc més era jo el que anava a tindre ara problemes amb la justícia, llançant porqueria justament el dia últim d’eleccions, no els ha d’eixir bé.

divendres, de maig 01, 2015

Cabanes, l'equip de govern oculta al plenari dos informes que li llevarien a Marina d'Or els 2 PAIS


Des del passat 26 de març, els membre de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Cabanes són coneixedors de dos devastadors informes, i a pesar d’això, han optat per evitar cap transcendència pública ni cap acord plenari, esperant siga el pròxim govern municipal qui haja de solucionar el problema.
Tal i com consta en l’acta d’aquest Junta de Govern, es dóna compte als membre d’un informe encarregat per l’alcaldia a un advocat especialista perquè explique la situació dels dos principals pais  del municipi, Marina d’OR Golf i Torre la Sal, tots dos del grup marina d’or.

-respecte al PAI Marina d’Or Golf, després de la subrogació d’aquesta actuació de 18 milions de m2, on Construcciones Castellón SAU es va extingir i  va canviar la denominació de “Promociones PAI GOLF SLU” , segons l’informe “ amb un capital social de la mercantil, molt minvat respecte al de la mercantil a la qual se li va adjudicar. Aquella solvència de la primera adjudicatària va ser en teoria determinant per a aquella adjudicació.

Construcciones Castellón 2000, un cop veia anava a haver-se de liquidar, va canviar de denominació per “ Comercializadora de Viviendas” COMERVI   un nom anodí per evitar la relació directa amb Marina d’Or, i COMERVI va entrar en concurs de creditors i intervinguda per l’administració concursal segons el Jutjat Mercantil en auto de 24 d’abril de 2014.
La subrogació amb “Promociones PAI GOLF SLU”, de la xarxa d’empreses del grup Marina d’OR, seria una nova operació per no desfer-se del PAI a pesar de la greu situació de l’empresa, però sense aportar les proves de solvència per poder tirar endavant aquesta gegantina actuació.

La proposta de l’advocat de l’ajuntament és que mentre no s’aprove eixa subrogació, requerir a COMERVi perquè aporte proposa de proposició juridicoeconòmiques i de conveni urbanística ajustat al planejament definitivament aprovat, i en cas de no complir, declarar desert el programa i adjudicació.

Aquesta proposta ses va informar a la junta de govern el 26 de març, concloent que procedeix donar compte de l’informe al plenari de l’ajuntament al tractar-se de l’òrgan competent.  I a pesar d’haver-se celebrat plenaris amb posterioritat a aquest ( sense anar més lluny, esta setmana), no s’ha volgut donar cap explicació

-                     respecte al PAI Torre la Sal, igualment es relata a aquest òrgan que l’informe proposa la liquidació del contracte amb l’empresa, i informar al plenari.

Sexto.- Por ello, a la vista de los preceptos citados en el presente informe y en los anteriores, y ante la falta de actividad en la constitución de las garantías exigidas en la norma, de conformidad con lo que se indicó en el informe de fecha 3 de octubre de 2014; el letrado que suscribe entiende que sería procedente incoar expediente de resolución contractual del Programa de Actuación Integrada.
Puesto que en la tramitación del expediente de resolución contractual debe otorgarse un trámite de audiencia al Urbanizador, se podrán analizar las alegaciones que pueda presentar en defensa de sus derechos.

Séptimo.-  Asimismo, como se indicó en el informe de 3 de octubre de 2014, con la resolución del Programa, se debería:
-         Por un lado, practicar la liquidación del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la normativa contractual.

-         Por otro, estudiar, y, si fuese posible, señalar, el iter procedimental a seguir para continuar, en su caso, con la ejecución del Programa, hasta la finalización de las obras de urbanización (gestión directa, licitación de nuevo para la gestión indirecta y selección de nuevo urbanizador, etc…).


Emito el presente informe en Cabanes a 17 de marzo de 2.015, sometiendo el mismo a cualquier otro mejor fundado en derecho.


Sabent es tracta d’una bomba de rellotgeria, des de l’equip de govern s’encarreguen aquests informes per llevar-li a Marina d’Or els dos PAIS però després no informen al plenari de l’existència del mateix. A pesar de tindre en la mà dos informes que insten a prendre una sèrie de mesures contundents, es va deixadesa de funcions i obligacions. Ho volien sols com eina de maniobra de cara a la confecció de les candidatures municipals i les pressions externes que estaven patint?
Qui ha pagat estos informes és el poble, i qui ix perdent, òbviament, si l’empresa és insolvent, i incapaç de  fer res, també és el poble... conclusió, cadascú la seua.

Ens estan dient que el futur del poble està en mans d’empreses liquidades, sense capacitat... i no passa res