divendres, de maig 01, 2015

Cabanes, l'equip de govern oculta al plenari dos informes que li llevarien a Marina d'Or els 2 PAIS


Des del passat 26 de març, els membre de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Cabanes són coneixedors de dos devastadors informes, i a pesar d’això, han optat per evitar cap transcendència pública ni cap acord plenari, esperant siga el pròxim govern municipal qui haja de solucionar el problema.
Tal i com consta en l’acta d’aquest Junta de Govern, es dóna compte als membre d’un informe encarregat per l’alcaldia a un advocat especialista perquè explique la situació dels dos principals pais  del municipi, Marina d’OR Golf i Torre la Sal, tots dos del grup marina d’or.

-respecte al PAI Marina d’Or Golf, després de la subrogació d’aquesta actuació de 18 milions de m2, on Construcciones Castellón SAU es va extingir i  va canviar la denominació de “Promociones PAI GOLF SLU” , segons l’informe “ amb un capital social de la mercantil, molt minvat respecte al de la mercantil a la qual se li va adjudicar. Aquella solvència de la primera adjudicatària va ser en teoria determinant per a aquella adjudicació.

Construcciones Castellón 2000, un cop veia anava a haver-se de liquidar, va canviar de denominació per “ Comercializadora de Viviendas” COMERVI   un nom anodí per evitar la relació directa amb Marina d’Or, i COMERVI va entrar en concurs de creditors i intervinguda per l’administració concursal segons el Jutjat Mercantil en auto de 24 d’abril de 2014.
La subrogació amb “Promociones PAI GOLF SLU”, de la xarxa d’empreses del grup Marina d’OR, seria una nova operació per no desfer-se del PAI a pesar de la greu situació de l’empresa, però sense aportar les proves de solvència per poder tirar endavant aquesta gegantina actuació.

La proposta de l’advocat de l’ajuntament és que mentre no s’aprove eixa subrogació, requerir a COMERVi perquè aporte proposa de proposició juridicoeconòmiques i de conveni urbanística ajustat al planejament definitivament aprovat, i en cas de no complir, declarar desert el programa i adjudicació.

Aquesta proposta ses va informar a la junta de govern el 26 de març, concloent que procedeix donar compte de l’informe al plenari de l’ajuntament al tractar-se de l’òrgan competent.  I a pesar d’haver-se celebrat plenaris amb posterioritat a aquest ( sense anar més lluny, esta setmana), no s’ha volgut donar cap explicació

-                     respecte al PAI Torre la Sal, igualment es relata a aquest òrgan que l’informe proposa la liquidació del contracte amb l’empresa, i informar al plenari.

Sexto.- Por ello, a la vista de los preceptos citados en el presente informe y en los anteriores, y ante la falta de actividad en la constitución de las garantías exigidas en la norma, de conformidad con lo que se indicó en el informe de fecha 3 de octubre de 2014; el letrado que suscribe entiende que sería procedente incoar expediente de resolución contractual del Programa de Actuación Integrada.
Puesto que en la tramitación del expediente de resolución contractual debe otorgarse un trámite de audiencia al Urbanizador, se podrán analizar las alegaciones que pueda presentar en defensa de sus derechos.

Séptimo.-  Asimismo, como se indicó en el informe de 3 de octubre de 2014, con la resolución del Programa, se debería:
-         Por un lado, practicar la liquidación del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la normativa contractual.

-         Por otro, estudiar, y, si fuese posible, señalar, el iter procedimental a seguir para continuar, en su caso, con la ejecución del Programa, hasta la finalización de las obras de urbanización (gestión directa, licitación de nuevo para la gestión indirecta y selección de nuevo urbanizador, etc…).


Emito el presente informe en Cabanes a 17 de marzo de 2.015, sometiendo el mismo a cualquier otro mejor fundado en derecho.


Sabent es tracta d’una bomba de rellotgeria, des de l’equip de govern s’encarreguen aquests informes per llevar-li a Marina d’Or els dos PAIS però després no informen al plenari de l’existència del mateix. A pesar de tindre en la mà dos informes que insten a prendre una sèrie de mesures contundents, es va deixadesa de funcions i obligacions. Ho volien sols com eina de maniobra de cara a la confecció de les candidatures municipals i les pressions externes que estaven patint?
Qui ha pagat estos informes és el poble, i qui ix perdent, òbviament, si l’empresa és insolvent, i incapaç de  fer res, també és el poble... conclusió, cadascú la seua.

Ens estan dient que el futur del poble està en mans d’empreses liquidades, sense capacitat... i no passa res