dilluns, de febrer 16, 2015

MOCIÓ PER AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES PER PART DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS


EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El consum d'energia és inherent al desenvolupament de qualsevol activitat humana. Durant el segle XX, degut a diferents motius, com l'explosió demogràfica i la forta industrialització duta a terme en un període relativament curt de temps, van afavorir permetre que l'ús dels combustibles fòssils agafaren una posició d'hegemonia que s'ha conservat fins a l'actualitat.
La utilització de l'energia nuclear de manera massiva, ha sigut la font d'energia que complementa quasi de manera absoluta les procedències de les energies amb més nivell de producció elèctrica.
El desenvolupament i l'aplicació efectiva de les energies renovables a gran escala, s'han convertit durant les darreres dècades en un fort competidor de manera neta i sense residus amb els combustibles fòssils i nuclears. No obstant, en moltes ocasions, tampoc han estat lliures de polèmiques, relacionades amb el greu impacte al curs fluvial dels rius, o a l'afecció als fluxos migratoris d'aus.
La contaminació produïda per la combustió de les energies fòssils, està accelerant el canvi climàtic. Els accidents i vessaments a les instal·lacions d'extracció dels hidrocarburs, es produeixen de manera continuada amb efectes devastadors i de difícil reparació per a les zones afectades. Les millores tècniques disponibles no poden garantir un control dels accidents. Les zones on es duen a terme les extraccions, perden la biodiversitat, degradant el sòl i subsòl, limitant el futur ús del territori.
Efectes semblants es produeixen a les mines de cel obert per a l'obtenció d'urani; principal combustible de les centrals nuclears. Tot i que la  contaminació directa associada a l'energia nuclear és molt inferior als hidrocarburs i carbó; el potencial devastador en cas d'accident i els residus radioactius que generen, són dos perills perdurables en el temps.
En l'actualitat, tant la comunitat científica com els Governs dels diferents països, assumeixen que el canvi climàtic, la pluja àcida, la pèrdua de sòl fèrtil i biodiversitat, tenen una relació directa amb el model energètic convencional.
El desenvolupament tecnològic de les energies renovables, netes i sostenibles, es troba en un moment òptim per a entrar a gran escala a formar part de la producció energètica mundial d'una manera més preponderant que fins a la data, i inclús desplaçar a les energies antigues i contaminants.
La producció d'energies netes, a més de ser sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, permeten una democratització de la pròpia energia, afavorint l'entrada al mercat de petits productors, la descentralització de la producció, una reducció de la dependència estrangera i la incentivació d'un Nou Model Energètic.
Les Administracions Públiques, tant per la seva capacitat com pel propi volum de la mateixa, així com la posició privilegiada a l'hora de definir les estratègies que en moltes ocasions, serveixen de referència en les decisions que la ciutadania pot dur a terme.
Aquesta posició vers la societat, obliga a tenir una doble responsabilitat a l'hora de definir els proveïdors dels productes i serveis. Una directament com a consumidor, i una altra per la posició dominant vers la societat.
Des de Compromís per ________________________ pensem que per tot això des de les institucions locals tenim l’obligació de promoure l'ús de les energies netes i afavorir una posició preferent cap a aquest tipus d'energies.
Per tot açò de conformitat amb l'article 86 i 150 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, proposem a l'aprovació del ple la següent
PROPOSTA

1.- Redefinir les clàusules dels contractes de subministrament elèctric de l'Ajuntament de ------- aplicant els criteris necessaris per a que la sostenibilitat sigui un paràmetre a tenir en compte.
2.- Modificar gradualment aquells subministraments elèctrics que complint els estàndards de qualitat establerts per aquest Ajuntament puguen permetre l'entrada al procés de contractació d'empreses i cooperatives comercialitzadores d'energies renovables 100%.
3.- Establir el compromís d’aquest ajuntament de diversificar l'energia que consumeix donant preferència a energies renovables i sostenibles.
4.- Desenvolupar programes d'estalvi i eficiència energètica en els àmbits competencials del present ajuntament.