divendres, de setembre 19, 2014

El Gobierno afirma ahora que el Seprona está investigando los vuelos destrozatormentas en el interior de Castelló.
A pesar del escepticismo con el cual el Gobierno central respondió a anteriores preguntas parlamentarias formuladas por el diputado en el Congreso por Compromís, Joan Baldoví en la última respuesta aportada ( facilitada ahora a pesar de registrarse en agosto), el Gobierno expone ahora a Baldoví, que a principios de mes de junio de 2014, ciudadanos de las localidades de Zucaina y Cortes de Arenoso, (tal y como ya había hecho Compromís y la Chunta Aragonesista a nivel institucional), comunicaron a la Guardia Civil que durante los años 2012,2013 y 2014, se habría divisado en ciertas localidades de las comarcas del Alto Mijares, Gudar, Maestrazgo, Javalabre y L’Alcalatén, varias avionetas que están destruyendo tormentas utilizando yoduro de plata y provocando el incremento de la sequía en las citadas comarcas. Esta información, según el Gobierno, fu puesta en conocimiento del SEPRONA de la comandancia de Castelló.

Según esta respuesta, la información aportada por los ciudadanos no incluía detalle que pudieran identificar las aeronaves, y la Guardia Civil habría practicado diversas investigaciones, que continúan, al objeto de verificar los hechos, sin que hasta el momento, se haya podido constatar la existencia ésta práctica ( pero tampoco la descartan)
Además, según el Gobierno, se ha incorporado esta información entre las funciones de prevención que realiza la Guardia Civil, manteniendo el enlace con los particulares informantes al objeto que, caso de volver a observar vuelos de avionetas, comuniquen de inmediato esta incidencia y obtenga, en la medida de lo posible, el mayor número de datos de las mismas (matrícula, color, rumbo,etc).
Desde Compromís en las comarcas de Castelló, su coportavoz, Carles Mulet, ha aplaudido estas medidas “ por fin, desde el Gobierno prometen medidas y aparentemente se está actuando para clarificar esta supuesta práctica, cuando hasta ahora se había intentado ridiculizar la alarma social achacándolo todo a leyendas “rurales”. Si existe la alarma y la preocupación, es por una serie de coincidencias, de avistamientos de aeronaves justo en el momento de crearse las nubes, las cuales desaparecen con el vuelo de estas. Existen cientos de testimonios y avistamientos, y si por fin se sabe hay un seguimiento del Seprona de la Guardia Civil, esperamos ayude a dar luz a este caso, y aunque solamente la noticia sea disuasoria para el presunto uso actual, bienvenido sea”

El Govern Central afirma que el Seprona està investigant els vols destroça tempestes a l'interior de Castelló.


Malgrat l'escepticisme amb el qual el Govern central va respondre a anteriors preguntes parlamentàries formulades pel diputat en el Congrés per Compromís, Joan Baldoví en l'última resposta aportada ( facilitada ara malgrat registrar-se a l'agost), el Govern exposa ara a Baldoví, que a principis de mes de juny de 2014, ciutadans de les localitats de Sucaina i Cortes d'Arenós, (tal com ja havia fet Compromís i la Chunta Aragonesista a nivell institucional), van comunicar a la Guàrdia Civil que durant els anys 2012,2013 i 2014, s'hauria vist en certes localitats de les comarques de l'Alt Mijares, Gudar, Maestrazgo, Javalabre i L'Alcalatén, diverses avionetes que estan destruint tempestes utilitzant iodur de plata i provocant l'increment de la sequera en les citades comarques. Aquesta informació, segons el Govern, fu posada en coneixement del SEPRONA de la comandància de Castelló.


Segons aquesta resposta, la informació aportada pels ciutadans no incloïa detall que pogueren identificar les aeronaus, i la Guàrdia Civil hauria practicat diverses recerques, que continuen, a fi de verificar els fets, sense que fins al moment, s'haja pogut constatar l'existència aquesta pràctica ( però tampoc la descarten)
A més, segons el Govern, s'ha incorporat aquesta informació entre les funcions de prevenció que realitza la Guàrdia Civil, mantenint l'enllaç amb els particulars informants al objecte que, cas de tornar a observar vols d'avionetes, comuniquen immediatament aquesta incidència i obtinga, en la mesura del possible, el major nombre de dades de les mateixes (matrícula, color, rumb,etc).
Des de Compromís en les comarques de Castelló, la seua coportaveu, Carles Mulet, ha aplaudit aquestes mesures “ per fi, des del Govern prometen mesures i aparentment s'està actuant per a aclarir aquesta suposada pràctica, quan fins ara s'havia intentat ridiculitzar l'alarma social atribuint-ho tot a llegendes “rurals”. Si existeix l'alarma i la preocupació, és per una sèrie de coincidències, d'albiraments d'aeronaus just en el moment de crear-se els núvols, les quals desapareixen amb el vol d'aquestes. Existeixen centenars de testimoniatges i albiraments, i si per fi se sap hi ha un seguiment del Seprona de la Guàrdia Civil, esperem ajude a donar llum a aquest cas, i encara que solament la notícia siga dissuasòria per al presumpte ús actual, benvingut siga”