dijous, de juny 02, 2011

Cabanes: l’alcalde eixint modifica el PAI Torre la Sal, sense solucionar els problemes pendents i sense passar per cap ple municipal i encarint-lo


Si el dia 22 era el diumenge en el qual canviava la corporació, el penúltim dia hàbil amb legitimitat d’alcalde, el defenestrat Artemio Siurana va fer aprovar per la Junta de Govern Local del dia 19 de maig, una modificació substancial del PAI Torre de la Sal ( Marina d’Or) sense passar-lo pel ple ni per cap comissió de Govern, com han passat sempre totes les modificacions de planejament urbanístic.

Aquestes modificacions, vulneren acords plenaris de la passada legislatura com era extraure del PAI la vivenda d’una ex regidora a la qual se li va posar dins de zona verda com a càstig per no haver votat a favor d’aquest projecte. Aquell acord plenari ( moció que va eixir endavant per l’abstenció de PP i PSOE), ha estat ajornat per a ara, tot i haver modificacions substancials del PAI, tampoc haver-se respectat.

L’equip de govern eixint, amb aquesta modificació no passada per cap organ representatiu de la pluralitat de la corporació, imposa amb nocturnitat un encariment de 248.165,09 € en els capítols que en són modificats, i obri per tant les portes a una nova retaxació de les càrregues que ha de sufragar els veïns afectats , l’enèssima i injustificada retaxació.

Segons el regidor en funcions d’Iniciativa i electe d’Units pel Poble, Carles Mulet, “ des del principi, les retaxacions de les costes han estat contínues, fent pagar als veïns que s’han quedat autèntiques barbaritats, mentre a l’empresa no se li ha exigit per part de l’ajuntament en cap moment complira amb les seues obligacions ; les obres han estaran recepcionades en la primavera de 2012, molt difícilment es va a complir veient la paralització de fa anys, i promeses com :

- un edifici per la tinença d’alcaldia, dispensari mèdic i centre social per a la tercer edat, reunits en un edifici d’ aproximadament 500 m2 de superfície, dins d’una superfície de 2280,87 m2, de sòl dotacional”.

-

- Camps de futbol de medides reglament`ries amb menuda graderia i vestuaris adequiats a la funció a desenvolupar emprant qualitats de construcció mitges, en la parcel·la dotacional pública denominada en el planejament S.RD 1 destinada a us esportiu recreatiu, de 36,059,19 metres de superfície

-

El document aprovat ara d’esquenes al plenari diu que No es objeto de este documento de Modificación de proyecto de urbanización la determinación de las cargas de urbanización del Programa ni los importes que pueden ser repercutidos a los propietarios del sector. Estos aspectos han sido objeto del acuerdo aprobatorio del PAI y podrán ser revisados con la tramitación del correspondiente expediente de retasación de cargas que, en su caso, se considera mas oportuno que se tramitase con objeto de la futura modificación del Proyecto a consecuencia de las modificaciones 1 y 2, cuya alteración de las cargas del Programa podría ser más relevante.” És a dir, que no obrin la porta a una nova i més ampla retaxació de càrregues que aniria més enllà`dels 248.165,09 euros

Les modificacions afectent a:

.- MOVIMIENTO DE TIERRA -45.090,34

3.- FIRMES Y PAVIMENTOS 48.797,26 €

4.- RED DE SANEAMIENTO 266.162,67 €

5.- RED DE AGUA POTABLE -3.967,95 €

6.- RED ELÉCTRICA 4.711,94 €

8.- ALUMBRADO PÚBLICO 614,88 €

9.- RED DE GAS -24.026,94 €

10.- SEÑALIZACIÓN 963,57 €

TOTAL , un increment de 248.165,09 €

El simple fet de no haver fet passar per plenària questa modificació, tot i que feia mesos l’empresa havia remés a l’ajuntament la proposta, demostra la mala intenció de l’actual equip de govern, que afortundament en uns dies serà història passada al poble. Allò important és que l’empresa, abans de “passar el plateret” i continuar encarint unes obres paralitzades, complisca amb les obligacions, i dote als veïns residents dels serveis i qualitats que els van prometre, i ja han pagat

E D I C T O .-

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cabanes en sesión celebrada el día 19 de Mayo de 2011, acordó efectuar el trámite de exposición al público del "Proyecto de Urbanización Sector Torre la Sal. Cabanes. Modificaciones puntuales 3,4 y 5".

Lo que se hace público, de conformidad con lo regulado en el Art. 152 de la Ley 16/2005, de 30 de Diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, y 346 del Decreto 67/2006, de 12 de mayo del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. Dicho documento se encuentra expuesto de 9 a 14 horas en la Sección de Urbanismo del Ayuntamiento de Cabanes, sito en Plaza Iglesia nº 5, y en la página Web de este Ayuntamiento, en http://www.cabanes.es/es/node/492 y http://www.cabanes.es/ca/node/493.

Todo ello, al objeto de quien se pueda considerar interesado pueda presentar, durante el plazo de un mes contado a partir de la publicación del presente edicto en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, las alegaciones que estimen oportunas.

Cabanes, 20 de Mayo de 2010.

EL ALCALDE.-

Castelló a 2 de juny de 2011. Gabinet de Premsa d’Iniciativa