dilluns, d’abril 19, 2010

Cabanes: Medi Ambient respon a Iniciativa que el camí d”accés al paratge de les Santes és de competència municipal


Els ecosocialistes vénen reclamant des de 2003 l”adequació del camí.

Les excuses donades per l”equip de des-govern municipal a Cabanes, on s”evitava comprometres a reparar el camí asfaltat d”accés a l”ermita de les Santes, en ple cor del Desert de les Palmes, al·legant que s”entrava en competència de la Conselleria de Medi Ambient, han quedat desacreditades per la pròpia Conselleria per la pròpia Conselleria, que al mateix temps es desentén de dotar a l”indret de mesures per garantir l”evacuació en cas d”emergència.

La diputada d”Iniciativa Mònica Oltra presentava la següent pregunta escrita, el passat 11 de febrer

A LA MESA DE LES CORTS

Mònica Oltra i Jarque , diputada del grup parlamentari Compromís, a l'empara del que disposa l'article 157 del RC, té l'honor de formular al Consell ,la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

El camí asfaltat que du a l”ermita de les Santes, dins del Paratge Natural del Desert de les Palmes, es troba des de fa any en prou mal estat; clots, ferm en mal estat, fet que fa s”incremente la contaminació acústica ( de les rodes i els cotxes al topar en els clots, o de senyals acústiques dels conductors en les corbes més tancades per la nul·la visibilitat.

Aquest camí, es troba fent límit a la zona cataloga com Paratge, i és la única via d”entrada i eixida a una vall molt tancada i amb densa vegetació, on solen acudir periòdicament autocars amb xiquets per a estar en contacte amb la natura, així com de visitants que volen gaudir de la tranquil·litat d”un espai agradable.

Pensa el Consell reparar aquesta camí asfaltat i posar les mesures necessàries per reduir la contaminació acústica?

Existeix cap pla d”evacuació de l”entorn de l”ermita en cas d”incendi, tenint en compte l”eventual presència d”escolars?

Corts, 11 de febrer de 2010

Mònica Oltra

Al que la Conselleria ha respost que: “el camí rural al qual es refereix la pregunta, és de competència municipal”

El regidor d”Iniciativa a Cabanes, Carles Mulet, ha recordat que ve reclamant com a necessària la reparació del camí del “les Santes”.

Aquest camí asfaltat, es troba des de fa anys tot ple de
clots, assemblant-se més a un pedregal que no a una carretera en condicions.
Aquesta és la única via d”accés al Santuari de les Santes, i el seu entorn, sens dubte el cor del Paratge Natural del Desert de les Palmes, la zona més espectacular i ben conservada del mateix.

Mulet recrimina a l”administració el nul interès per l”estat de la mateixa: “ si hi haguera cap emergència, els vehicles es veuen limitats per un camí deficient, no es tracta de fer una via ràpida, però sí de millorar l”actual camí i posar-lo en condicions, és un vial dins del Desert de les Palmes, i cal minimitzar l”impacte del mateix; ara el soroll que s”ocasiona a causa dels clots és molt més elevat del que es tindria amb un ferm regular”.

Amb la resposta de la Conselleria, queda clar que l”abandó del camí, és responsabilitat directa de l”equip govern municipal