dilluns, d’abril 12, 2010

Cabanes vota contra l’allargament de l’edat de la jubilació


La moció d’Iniciativa va eixir endavat tot i l’abstenció del PSOE.

El darrer ple de l’ajuntament de Cabanes, va aprovar la moció presentada pel Grup Municipal d’Iniciativa, en la qual es rebutjava la proposta del Govern Central d’allargat dels 65 als 67 anys l’edat de jubilació.

L’abstenció del PSOE i la sorprenent votació afirmativa del PP, que sistemàticament durant 6 anys han votat en contra de totes les mocions presentades per Iniciativa, va fer eixir endavant aquest text:

MOCIÓ

El Consell de Ministres ha aprovat fa pocs dies l’inici dels tràmits que tenen com a objectiu final el retall d’un dels drets socials més consolidats i d’ample abast, com és perllongament de l’edat de jubilació de 65 a 67 anys.

La proposta ha estat presentada com l’obertura d’un debat que haurà de concretar-se en la Comissió Parlamentaria del pacte de Toledo i consensuar-se amb els agents socials.La situació financera dels sistema de pensions actual es positiva. Este ve presentant excedents els darrers anys de forma recurrent. El fons de Reserva de la Seguretat Social supera els 60.000 milions d’euros i arribarà en breu als 62.000 milions.

El retard en l’edat de jubilació que el Govern de l’Estat intenta materialitzar és una clara agressió a un dret bàsic i consolidat dels treballadors/es espanyols/les i s’ha fet sense prendre alternatives mesurables més acordes a la realitat laboral i estructural dels sistema de pensions.La disposició de l’Executiu Central sembla més adreçada a llançar missatges d’activitat en matèria de reformes estructurals dels sistema intern front als mercats internacionals que qüestionen a data d’avui la qualificació del deute espanyol que a voler abordar de manera clara i amb rigor la viabilitat dels sistema de pensions, que a més gaudeix d’una bona salut i fortalesa.
Amb este tipus de mesures, una de les grans empleadores que es veuria afectada de manera directa és l’administració local, igual que la resta d’administracions públiques, on part de la seua plantilla hauria de prolongar la seua permanència en el lloc de treball durant dos anys més, i s’impediria així la generació de noves incorporacions per reposició.Com que el Govern ha fet la seua proposta de forma unilateral, però demana la opinió de la societat en tant que pretén obrir el debat sobre l’edat de jubilació, el ple de Cabanes com a representant de l’opinió dels veïns i veïnes de la localitat que seran afectats per esta mesura vol fer arribar a l’Executiu i a la Comissió Parlamentaria del Pacte de Toledo la seua opinió, per la qual cosa Iniciativa per Cabanes proposem l’adopció dels següentsACORDS

PRIMER. Rebutjar com a administració local i agent empleador la mesura adoptada pel consell de Ministres de perllongar l’edat de jubilació fins als 67 anys i qualsevol altra que implique retalls socials als drets dels ciutadans.

SEGON istar el Ministeri d’Economia que accepte alternatives viables i estructurals que permeten obtindre nous recursos, cotitzacions socials o ingressos a través d’impostos que no posen en perill l’estat de benestar de la societat espanyola i l’actual sistema de pensions, com per exemple: lluitar contra el frau a la seguretat social i augmentar els ingressos, incorporant en el règim general les persones empleades de la llar i el sector agrari, complementar les pensions que no arriben al mínim a través dels pressupostos generals, combatre l’atur i reduir la temporalitat i la dualitat a les modalitats contractuals, afavorir l’ocupació del joves, fer un reforçament dels serveis públics d’ocupació i millorar l’intermediació laboral, revisar l’actual política de bonificacions a la contractació, impulsar l’importància de la negociació col·lectiva, fomentar l’ús de la reducció de la jornada com instrument de reajustament temporal de l’ocupació, entre altres.


TERCER. Que es realitze una rectificació d’este acord del Consell de Ministres i que no siga reflectit en el nou Pacte de Toledo sobre les pensions.

QUART . Sol·licitar a la resta d’administracions públiques valencianes que es sumen a esta petició com a ens actius i possibles perjudicats de la mesura, cas de modificar-se l’actual Pacte de Toledo.CINQUÉ.- Donar trasllat de la present moció i dels seus acords


Al President del Govern d’Espanya


Al President de la Generalitat


A la ministra d’Economia i Hisenda


Al ministre de Treball


Als portaveus dels grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats


A la Comissió Parlamentaria del Pacte de Toledo