dissabte, de maig 12, 2012

Marina d’Or Golf (Mundo Ilusión) el Consell respon a Compromís que els ajuntaments hagueren pogut evitar cobrar l’IBI urbà als propietaris afectats pel PAI.

 La legislació permet jugar amb l’IBI, i desqualificar  temporalment el sòl afectat.

Castelló, a 12 de maig de 2012. La diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, va enregistrar una pregunta adreçada al Consell, al respecte dels efectes de l’aprovació del PAI Marina d’OR Golf (Mundo Ilusión), a Cabanes i Orpesa, preguntant al Consell si pensava  buscar el diàleg amb els ajuntaments, i que es prengueren mesures que com ara  suspendre el projecte per inviable .
Oltra preguntava directament si es pot prendre cap mesura per retornar la  catalogació del sòl fins que en el seu cas siga econòmicament viable la seua urbanització

La diputada ecosocialista exposava que el gegantí PAI Marina d’Or Golf, va rebre el vist i plau definitiu del Consell a principis de   2010, però els ajuntaments  han deixat en el calaix el projecte, sense aprovar ells, com els correspon, el Programa  “Aquest PAI es va aprovar en una època de miratge immobiliari, on semblava que tot era possible, que es podia urbanitzar fins al darrer pam de terrenys que no tinguera un protecció específica. Ara, la solució no potser esperar un canvi de cicle, perquè un model d’urbanització com el que teníem fa pocs anys no es tornarà a repetir, per tant, pertoca retornar les pretensions a allò realment assumible”.
            Els primers efectes d’aquest projecte insostenible el veuran enguany els veïns dels municipis afectats, ja que a l’haver-se aprovat primer pels ajuntaments de Cabanes i Orpesa el PAI, i no haver defès després els respectius equips de govern els interessos dels veïns davant Cadastre, ara s’aplicarà una nova ponència de valors per la qual, els propietaris del sòl ( centenars de veïns, dins de 18 milions de metres quadrats), hauran de començar a pagar l’IBI pel sòl d’ús agrícola, i sense viabilitat d’urbanitzar.
En la resposta donada ara per la Consellera d’Infraestructures, Territori, i Medi Ambient, Isabel Bonig, deixa clar que no pensa implicar-se en evitar el cobrament als afectats d’un IBI pel valor urbà, d’un sol sense cap viabilitat d’urbanitzar-se. La resposta del Consell diu que “ el Consell, a través del Decret Llei 2/2011, de 4 de novembre- ha establit diverses mesures perquè els ajuntaments puguen ajustar la programació urbanística a l’actual conjuntura econòmica, i els permet fins i tot la possibilitat de desqualificar el sòl. No obstat això, la concreció i  ús dels mecanismes arbitrats per este Decret Llei,  la seua repercussió sobre l’IBI, és una possibilitat que competeix exclusivament als  ajuntaments

Segons aquesta Decret Llei “ Les DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Suspensió temporal de l'execució dels programes


En els programes que es troben en execució a l'entrada en vigor d'aquest decret llei, quan causes justificades d'interés públic o la viabilitat econòmica de l'actuació així ho aconsellen, l'administració actuant, d'ofici o a instància dels propietaris o de l'urbanitzador, pot acordar la suspensió temporal, total o parcial, de l'execució del programa per un termini de dos anys, prorrogables per uns altres dos anys més com a màxim.

La sol·licitud de suspensió temporal ha de tenir informe favorable dels serveis tècnics i jurídics de l'administració actuant i, després d'això, ha de ser exposada al públic per un termini de quinze dies, mitjançant un anunci en el butlletí oficial de la província corresponent, i amb simultània audiència, pel mateix termini, a l'empresari constructor i als propietaris i titulars de drets i deures afectats per l'actuació.
En el cas del PAI Marina D’or Golf, es dóna la paradoxa que tot i tindre en la mà aquest instrument, per suspendre temporalment l’execució del programa, i a pesar de tindre el PAI aprovat des de 2010, i sense haver fet absolutament res, els ajuntaments implicats no han demanat ni aprovar el Programa, ni la suspensió temporalment del mateix.
Igualment, el Consell reconeix que l’ajuntament té la capacitat de desqualificar el sòl ( per tant, si el sòl tornara a ser catalogat com rústic, no pagaria IBI d’urbà, com passarà d’enguany a 18 milions de metres quadrats), I també, apunta a que hi ha marge perquè els ajuntaments arbitren en l’aplicació de l’IBI, fet que han evitat els ajuntaments de Cabanes i Orpesa, i que tot i tindre el PAI paralitzat des del propi ajuntament al no aprovar els passos pendents, sí s’ha tingut pressa per part dels respectius equips de govern en aprovar les noves ponències de valors, per poder cobrar a partir d’aquest any als veïns afectats per un sòl agrícola, els tributs d’un sòl urbà.

Marina d’Or Golf (Mundo Ilusión) el Consell responde a Compromís que los ayuntamientos hubieran podido evitar cobrar el IBI urbano a los propietarios afectados por el PAI.


La legislación permite jugar con el IBI, y descalificar temporalmente el suelo afectado.

Castelló, a 12 de mayo de 2012. La diputada autonómica de Compromís, Mònica Oltra, registró  una pregunta dirigida al Consell, al respecto de los efectos de la aprobación del PAI Marina d’Or Golf (Mundo Ilusión), en Cabanes y Orpesa, preguntando al Consell si pensaba buscar el diálogo con los ayuntamientos, y que se tomaron medidas que como por ejemplo suspender el proyecto por inviable
Oltra preguntaba directamente si se puede tomar alguna medida para devolver la catalogación del suelo hasta que en su caso sea económicamente viable su urbanización 
La diputada ecosocialista exponía que el gigantesco PAI Marina d’Or Golf, recibió el visto bueno definitivo del Consell a principios de 2010, pero los ayuntamientos han dejado en el cajón el proyecto, sin aprobar ellos, como los corresponde, el Programa “Este PAI se aprobó en una época de espejismo inmobiliario, donde parecía que todo era posible, que se podía urbanizar hasta el último palmo de terrenos que no tuviera un protección específica. Ahora, la solución no puede ser esperar un cambio de ciclo, porque un modelo de urbanización como el que teníamos hace pocos años no se volverá a repetir, por lo tanto, corresponde devolver las pretensiones a lo realmente asumible”.
Los primeros efectos de este proyecto insostenible lo verán este año los vecinos de los municipios afectados, puesto que al haberse aprobado primero por los ayuntamientos de Cabanes y Orpesa el PAI, y no haber defendido después los respectivos equipos de gobierno los intereses de los vecinos ante Catastro, ahora se aplicará una nueva ponencia de valores por la cual, los propietarios del suelo ( centenares de vecinos, dentro de 18 millones de metros cuadrados), tendrán que empezar a pagar el IBI por el suelo de uso agrícola, y sin viabilidad de urbanizar.
En la respuesta dada ahora por la Consellera de Infraestructuras, Territorio, y Medio ambiente, Isabel Bonig, deja claro que no piensa implicarse al evitar el cobro a los afectados de un IBI por el valor urbano, de un suelo sin ninguna viabilidad de urbanizarse. La respuesta del Consell dice que “ el Consell, a través del Decreto Ley 2/2011, de 4 de noviembre- ha establecido varias medidas porque los ayuntamientos puedan ajustar la programación urbanística en la actual coyuntura económica, y los permite incluso la posibilidad de descalificar el suelo. No obstante esto, la concreción y uso de los mecanismos arbitrados por este Decreto Ley, su repercusión sobre el IBI, es una posibilidad que compete exclusivamente a los ayuntamientos

Según esta Decreto Ley “ Las DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera. Suspensión temporal de la ejecución de los programas

En los programas que se encuentran en ejecución a la entrada en vigor de este decreto ley, cuando causas justificadas de interés público o la viabilidad económica de la actuación así lo aconsejan, la administración actuando, de oficio o a instancia de los propietarios o del urbanizador, puede acordar la suspensión temporal, total o parcial, de la ejecución del programa por un plazo de dos años, prorrogables por otros dos años más como máximo.


La solicitud de suspensión temporal tiene que tener informe favorable de los servicios técnicos y jurídicos de la administración actuando y, después de esto, tiene que ser expuesta al público por un plazo de quince días, mediante un anuncio en el boletín oficial de la provincia correspondiente, y con simultánea audiencia, por el mismo plazo, al empresario constructor y a los propietarios y titulares de derechos y deberes afectados por la actuación
.

En el caso del PAI Marina D’Or Golf, se da la paradoja que a pesar de tener en la mano este instrumento, para suspender temporalmente la ejecución del programa, y a pesar de tener el PAI aprobado desde 2010, y sin haber hecho absolutamente nada, los ayuntamientos implicados no han pedido ni aprobar el Programa, ni la suspensión temporalmente del mismo.

Igualmente, el Consell reconoce que el ayuntamiento tiene la capacidad de descalificar el suelo ( por lo tanto, si el suelo volviera a ser catalogado como rústico, no pagaría IBI de urbano, como pasará de este año a 18 millones de metros cuadrados), Y también, apunta a que hay margen porque los ayuntamientos arbitren en la aplicación del IBI, hecho que han evitado los ayuntamientos de Cabanes y Orpesa, y que a pesar de tener el PAI paralizado desde el propio ayuntamiento al no aprobar los pasos pendientes, sí se ha tenido prisa por parte de los respectivos equipos de gobierno al aprobar las nuevas ponencias de valores, para poder cobrar a partir de este año a los vecinos afectados por un suelo agrícola, los tributos de un suelo urbano.