dijous, de juliol 19, 2012

sobre la renúncia de l'alcalde de Cabanes
Que certes persones que no gaudeixen de l’estima de quasi ningú , ( infames podria dir, però m’estalviaré de dir-ho)  , t’insulten, això vol dir que vas en la bona direcció, allò preocupant seria que eixe tipus de gent t’aplaudira i lloara, aleshores sí que seria preocupant. La ignorància o la mala fe, ves a saber, és el que té.

Respecte a l’enrenou creat per la renúncia de l’alcalde, vàries puntualitzacions:

-         Units pel Poble, ni com a grup municipal, ni a com col.lectiu ha emès mai cap comunicat al respecte. Els comunicats d’Units pel Poble sempre ixen del correu oficial d’Units pel Poble, amb un format oficial preestablert, amb una estructura de nota de premsa, i després es pengen a la web.

-         Que alguna web virtual haja atribuït a Units pel Poble un escrit enviat per mi personalment, des del correu personal, que era una simple reflexió o comentari si voleu dir, és problema seu, però no meu, en tot cas és una reflexió personal, i en cap cas una nota d'Units pel Poble.

-         Quant es parla de que l’alcalde va presentar la dimissió, però no va ser tramitada; va ser presentada al grup municipal del PP, però no acceptada per aquests, a alguns es veu els conceptes no li queden clars.


-          Respecte a la publicació en el BOP de la primera baixa, en tot moment vaig informar que havia publicat  una baixa, i no la dimissió, alguns tampoc tenen clar ací els conceptes.

Avui dijous  es publica en el BOP
 CABANES
Delegación Funciones Alcalde
Considerando que, desde el día 12 de julio de 2012, me encuentro de baja médica, y de conformidad con lo regulado en el art. 23.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 44 y 47 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corpo­raciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, por Decreto de Alcaldía de fecha 12 de julio de 2012, HE RESUELTO:
1º. Delegar las funciones de Alcalde, durante el periodo de mi enfermedad, a favor del Concejal D. JOSE VICENTE PLANELL ALCA­CER.
2º. Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos de este Ayunta­miento.
-         Cabanes, 12 de julio de 2012.- EL ALCALDE, (firma ilegible).

Que algú veja com normal que l’alcalde, per baixa per depressió, delegue l’alcaldia, no sabem durant quant de temps, en el tinent d’alcalde tercer, Jose Vicente Planell, és per fer-s’ho mirar.


Tota la informació donada en el seu moment, és 100% verídica i contrastada, que el PP isca a la defensiva , parlant de falsedats, demagògia , saben ells primers que ningú, que no és cert, i haurien d’analitzar si val la pena eixa estratègia de negar la major, quant és un fet que ja ningú pot ocultar; la crispació, la falta de confiança, els estranys moviments d’ara me’n vaig, ara me quede. Diuen que no hi ha millor defensa que un atac?, però a vegades pot ser contraproduents, perquè qui queda com mentinder és qui t’acusa de ser-ho.

Sempre, quant llance alguna informació, m’he curat molt de posar la pota, i de dir coses que no puguen ser veritat.

Intentar victimitzar a l’alcalde, en baixa per depressió, com si jo estiguera aprofitant-me de la seu delicada situació, és simplement nauseabund. Desitge sincerament que eixa mala temporada la supere immediatament, no sols pel bé del poble, sinó per ell com a persona. Però no estàvem parlant d’aixó, estàvem parlant de la crisi interna del PP de Cabanes que es poden dedicar a intentar camuflar amb notes de premsa ( pagades per tot i totes els veïns), mentre entre ells es posen a caldo a cada cantó del poble, aprofitar eixa situació seua per part dels seus companys, com arma contra mi, demostra el seu nivell.

Siga com siga, continue en el punt que estava, desitjant s’aclarisquen entre ells, i que es recupere l’encara alcalde, perquè un dels pobles amb els termes municipals més grans de la nostra demarcació provincial, i amb el PAI més gran d’Europa aprovat, no pot permitir-se estar sense secretari i ara també sense alcalde.

I als qui vulguen fer sang, que en facen, les aigües fecals han d’anar per altres canalitzacions a les de l’aigua clara.