divendres, de desembre 30, 2011

El ridícul més gran de la història: Cabanes de la Plana Alta, presenta un projecte per restaurar el calvari en base a un ajut Ministerial per Cabanes


Units demana responsabilitats per haver-se gastat més de 18.000 euros en un projecte del qual no va a signar-se el conveni amb el Ministeri de Foment.

Cabanes 30 desembre de 2011. En el ple ordinari d’Agost, el PP presentava al plenari, sense haver passat per cap comissió informativa, el projecte de restauració de l’església del calvari de Cabanes amb una proposta de conveni amb el Ministeri de Foment, segons la qual s’havia aconseguit un ajut per aquest fi. Tot i les preguntes formulades per Units pel Poble en el plenari, ja que era el primer cop que es tenia notícia del fet, cap membre del PP va poder explicar res de com s’havia obtingut l’ajut. Hi havia ja alguna cosa que no quadrava, ja que el projecte s’havia presentat com “restauració de l’antiga església del cementeri (Calvari)”, quan res tenia a veure el cementeri amb el calvari, i el cementeri no tenia cap església.

Enlloc de donar cap explicació més, les regidores de cultura i turisme van fer un preciós i místic reportatge fotogràfic en el calvari, als peus del crist crucificat http://www.cabanes.es/es/node/755.

En el ple d’octubre, al veure que no s’havia rebut cap resposta per escrit tal i com es van comprometre, es va tornar a fer les mateixes preguntes, i davant la insuficient informació aportada, Units pel Poble va haver de revisar tot l’expedient municipal.

I realment va ser sorprenent, en primer lloc perquè aquesta ajut eixia per una esmena als pressupostos generals de l’Estat per a 2011 presentada pel grup parlamentari al Congrés d’ERC-IU-ICV, i concedida. Informació que es va ocultar en tot moment ( a pesar que en altres ocasions sí han sabut relacionar maliciosament accions de diputat d’aquest grup, i en especial d’ICV amb l’activitat d’Units pel Poble )

En segon lloc, el Conveni és Ajuntament-Estat, i el projecte “falsifica la realitat” dient que és titularitat municipal l’església del Calvari, quant sols és a efectes cadastrals, i per això s’ha hagut de signar un acord amb l’església.

En tercer lloc, perquè el Ministeri informa que hi ha un ajut per restaurar l’església del cementeri, i l’ajuntament, al no haver cap església al cementeri, presenta el projecte per restaurar l’església del calvari “perquè és el que més s’assembla” .

En tota la magra correspondència Ajuntament- Ministeri que consta a l’expedient ( i que per tant, és la única oficial i contrastable), l’ajuntament no mostra en cap moment la sorpresa per aquest ajut, ni la qüestiona, i el Ministeri sols informa que hi ha un termini per presentar el projecte o si no, es perdrà l’ajut).

Què pinta ERC-IU-ICV demanant restaurar l’església del cementeri en un poble que no té església al cementeri?, això es veu, no tenen capacitat de pensar-lo.

Aquests dubtes, van ser exposats en el plenari d’ahir, i l’alcalde, i els regidors del PP amb competències en la matèria, van confessar que no havien estudiat l’expedient ni el projecte ( a pesar d’haver-lo votat, de fer-se les fotos, i de ser un assumpte que es reiterava en cada plenari.

Segons van explicar ahir, el projecte ha costat més de 18.000 euros, i en cas que el Ministeri no signe el Conveni, que encara no ho ha fet, es perdien aquests diners. La part més delirant va ser quant des d’Units pel Poble, es va explicar que sols entrant en el Google, es veia clarament que tot havia estat un error de comunicació del Ministeri de Foment, ja que en :

http://www.congreso.es/docu/comisiones/presup/TOMO-VIII-2125-2458.pdf (pàgina 202), apareixen les esmenes als pressupostos generals de l’Estat presentats per ERC per a les comarques de Girona ( on està Cabanes de l’Alt Empordà). O a la nota de premsa:

http://www.esquerra.cat/actualitat/esquerra-aconsegueix-que-saprovin-44-esmenes-per-valor-de-10-5-milions-en-els-pressupostos

Un gest que en sols un minut a Units pel Poble li deixava veure que havia estat un error del Ministeri, i que corresponia a l’altre Cabanes, una cosa tant simple que en cap moment se li va ocurrir als tècnics municipals: reben una comunicació del Ministeri dient que tenen un ajut per restaurar l’església del cementeri, i automàticament fan un projecte per restaurar l’església del calvari.

Què haguera passat si l’ajut fora per restaurar la plaça de bous monumental, que tampoc tenim? Enlloc d’assessorar-se, hagueren presentat un projecte per restaurar la placeta de les flors?, o si ens aplega un ajut per a remodelar l’estació de l’AVE?; hagueren presentat un projecte per remodelar la parada del bus?.

Davant l’espantós ridícul, des d’Units es vam demanar es depuren responsabilitats, ja que el Ministeri no va a signar aquest conveni ( entre altres perquè Cabanes de l’Alt Empordà acabarà demanant explicacions i es descobrirà la mentida), i perquè s’hagen perdut aquests més de 18.000 euros. Si els regidors del PP enlloc de preocupar-se més per les fotos,es preocuparen mínimament del què voten, hagueren pogut descobrir l’embolic.

El ridículo más grande de la historia: Cabanes de la Plana Alta presenta un proyecto para restaurar el calvario en base a una ayuda Ministerial para Cabanes del Alt Empordà.


Units pide responsabilidades por haberse gastado más de 18.000 euros en un proyecto del cual no va a firmarse el convenio con el Ministerio de Fomento.


Cabanes 30 diciembre de 2011. En el pleno ordinario de Agost, el PP presentaba al plenario, sin haber pasado por ninguna comisión informativa, el proyecto de restauración de la iglesia del calvario de Cabanes con una propuesta de convenio con el Ministerio de Fomento, según la cual se había conseguido una ayuda por este fin.

A pesar de las preguntas formuladas por Units pel Poble en el plenario, puesto que era la primera vez que se tenía noticia del hecho, ningún miembro del PP pudo explicar nada de cómo se había obtenido la ayuda. Había ya algo que no cuadraba, puesto que el proyecto se había presentado como “restauración de la antigua iglesia del cementerio (Calvario)”, cuando nada tenía que ver el cementerio con el calvario, y el cementerio no tenía ninguna iglesia.


En vez de dar ninguna explicación más, las concejalas de cultura y turismo hicieron un precioso y místico reportaje fotográfico en el calvario, a los pies del cristo crucificado http://www.cabanes.es/es/node/755.

En el pleno de octubre, al ver que no se había recibido ninguna respuesta por escrito tal y cómo se comprometieron, se volvió a hacer las mismas preguntas, y ante la insuficiente información aportada, Units pel Poble tuvo que revisar todo el expediente municipal.

Y realmente fue sorprendente, en primer lugar porque esta ayuda salía por una enmienda en los presupuestos generales del Estado para 2011 presentada por el grupo parlamentario al Congreso de ERC-IU-ICV, y concedida. Información que se ocultó en todo momento (a pesar de que en otras ocasiones sí han sabido relacionar maliciosamente acciones de diputados de este grupo, y en especial de ICV con la actividad de Units pel Poble )


En segundo lugar, el Convenio es Ayuntamiento-Estado, y el proyecto “falsifica la realidad” diciendo que es titularidad municipal la iglesia del Calvario, cuánto sólo es a efectos catastrales, y por eso se ha tenido que firmar un acuerdo aparte con la iglesia.

En tercer lugar, porque el Ministerio informa que hay una ayuda para restaurar la iglesia del cementerio, y el ayuntamiento, al no haber ninguna iglesia al cementerio, presenta el proyecto para restaurar la iglesia del calvario “porque es el que más se asemeja”. .

En toda la escueta correspondencia Ayuntamiento- Ministerio que consta al expediente ( y que por lo tanto, es la única oficial y contrastable), el ayuntamiento no muestra en ningún momento la sorpresa por esta ayuda, ni la cuestiona, y el Ministerio sólo informa que hay un plazo para presentar el proyecto o si no, se perderá la ayuda).

¿Qué pinta ERC-IU-ICV pidiendo restaurar la iglesia del cementerio en un pueblo que no tiene iglesia al cementerio?, esto se ve, no tienen capacidad de pensarlo.
Estas dudas, fueron expuestas en el pleno de ayer, y el alcalde, y los concejales del PP con competencias en la materia, confesaron que no habían estudiado el expediente ni el proyecto ( a pesar de haberlo votado, de hacerse las fotos, y de ser un asunto que se reiteraba en cada pleno).


Según explicaron ayer, el proyecto ha costado más de 18.000 euros, y en caso de que el Ministerio no firme el Convenio, que todavía no lo ha hecho, se perdía este dinero. La parte más delirante fue cuánto desde Units pel Poble, se explicó que sólo entranndo en el Google, se veía claramente que todo había sido un error de comunicación del Ministerio de Fomento, puesto que en :
http://www.congreso.es/docu/comisiones/presup/tomo-viii-2125-2458.pdf (página 202), aparecen las enmiendas en los presupuestos generales del Estado presentadas por ERC para las comarcas de Girona ( donde está Cabanes del Alt Empordà). O en la nota de prensa: http://www.esquerra.cat/actualitat/esquerra-aconsegueix-que-saprovin-44-esmenes-per-valor-de-10-5-milions-en-els-pressupostos


Un gesto que en sólo un minuto a Units pel Poble le dejaba ver que había sido un error del Ministerio, y que correspondía al otro Cabanes, una cosa tanto simple que en ningún momento se le ocurrió a los técnicos municipales: reciben una comunicación del Ministerio diciendo que tienen una ayuda para restaurar la iglesia del cementerio, y automáticamente hacen un proyecto para restaurar la iglesia del calvario.

¿Qué hubiera pasado si la ayuda fuera para restaurar la plaza de toros monumental, que tampoco tenemos? ¿En lugar de asesorarse, hubieron presentado un proyecto para restaurar la plazoleta de las flores?, ¿o si nos llega una ayuda para remodelar la estación del AVE?; ¿hubieran presentado un proyecto para remodelar la parada del bus?.Ante el espantoso ridículo, desde Units se pedió depuren responsabilidades, puesto que el Ministerio no va a firmar este convenio ( entre otros porqué Cabanes del Alt Empordà acabará pidiendo explicaciones y se descubrirá la mentira), y porque se hayan perdido estos más de 18.000 euros. Si los concejales del PP en vez parte de preocuparse más por las fotos,se preocuparan mínimamente de lo qué votan, hubieron podido descubrir el error que acabará costando tanto a Cabanes ( de la Plana Alta)

-

-