divendres, de novembre 02, 2012

Baldoví (Compromís) demana recuperar l’Estació de la Ribera, en els Pressupostos Generals de l’Estat 2013.


Ribera de Cabanes, 2 d’octubre de 2012.  El diputat al Congrés de Compromís, Joan Baldoví, entre les més de 50 esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat per 2013 per a incloure noves inversions a les comarques de Castelló, ha incorporat una que demana la recuperació i posada en valor de l’Estació de  ferrocarrils de Cabanes-Ribera de Cabanes.

            Aquesta estació, es troba en el barri al qual li dóna nom “ L’Estació” en les pedanies de la Ribera, i ha tingut un valor històric, econòmic i sentimental molt important per al terme municipal, i en l’actualitat presenta un dolent estat de conservació que amenaça en ruïna, on cauen teules a la vía pública quan fa molt de vent.
            La proposta demana la recuperació de l’Estació, on en la primera partida demana ara es basaria en l’elaboració d’un projecte de restauració urgent. Aquest edifici podria emprar-se per reobrir-se com estació de nou en un futur, de desenvolupar-se els projectes urbanístics projectats en les immediacions, o per destinar-lo a qualsevol tipus d’activitat ( centre social per als veïns, lloc d’exposicions..etc)
Característiques de l’Edifici, segons tècnics consultats:

"Edifici construït a principis del segle XX, que concentra les característiques arquitectòniques pròpies d’una època (anys 20-30) amb una economia no massa favorable. L’edifici està a mig camí entre un estil clàssic i un modernisme auster, on la modulació, la proporció, la senzillesa i la funcionalitat són les notes dominants, rebutjant en tot moment la decoració excessiva, els revestiments innecessaris i les reminiscències tradicionalistes.
Cal destacar, i per aquest motiu es demana la seva protecció i posada en valor, la particular tipologia de l’edifici, que per tractar-se d’una edificació de certa importància dins de la xarxa de ferrocarrils, compta amb dos plantes. La planta baixa es destina a estació i serveis per als viatgers i la superior a vivenda del personal de l’estació.
Malgrat tractar-se de construccions estandarditzades projectades per implantar-se arreu del territori, trobem que aquesta estació de Cabanes suposa un element referent dins del mapa ferroviari castellonenc per la notable importància que tingué en altres èpoques. L’edifici en qüestió mostra una estudiada modulació que s’aprecia principalment a les façanes, on la potent imatge dels llenços de maçoneria de pedra calcària treballada amb juntes en diagonal es veu interrompuda pels detalls realitzats amb rajola massissa als remats de cantoneres  i recercat dels buits, cosa poc freqüent en edificis semblants, ja que normalment contaven amb fàbriques de baixa qualitat que es solien revestir amb morters i pintures de calç, una mostra més de la cura del treball realitzat amb els materials emprats en aquesta estació."

Baldoví (Compromís) pide recuperar la Estación de la Ribera, en los Presupuestos Generales del Estado 2013.


Ribera de Cabanes, 2 de octubre de 2012. El diputado en el Congreso de Compromís, Joan Baldoví, entre las más de 50 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado por 2013 para incluir nuevas inversiones en las comarcas de Castelló, ha incorporado una que pide la recuperación y puesta en valor de la
Estación de ferrocarriles de Cabanes-Ribera de Cabanes.
Esta estación, se encuentra en el barrio al cual le da nombre “ L’ Estació” en las pedanías de la Ribera, y ha tenido un valor histórico, económico y sentimental muy importante para el término municipal, y en la actualidad presenta un mal estado de conservación que amenaza en ruina, donde caen tejas a la vía pública cuando hace mucho viento.

La propuesta pide la recuperación de la Estación, donde en la primera partida pide ahora se basaría en la elaboración de un proyecto de restauración urgente. Este edificio podría emplearse para reabrirse como estación de nuevo en un futuro, de desarrollarse los proyectos urbanísticos proyectados en las inmediaciones, o para destinarlo a cualquier tipo de actividad ( centre social para los vecinos, lugar de exposiciones..etc) 

Características del Edificio, según técnicos consultados: 

"Edificio construido a principios del siglo XX, que concentra las características arquitectónicas propias de una época (años 20-30) con una economía no demasiado favorable. El edificio está a medio camino entre un estilo clásico y un modernismo austero, donde la modulación, la proporción, la sencillez y la funcionalidad son las notas dominantes, rechazando en todo momento la decoración excesiva, los revestimientos innecesarios y las reminiscencias tradicionalistas.
Hay que destacar, y por este motivo se pide su protección y puesta en valor, la particular tipología del edificio, que para tratarse de una edificación de cierta importancia dentro de la red de ferrocarriles, cuenta con dos plantas. La planta baja se destina a estación y servicios para los viajeros y la superior a vivienda del personal de la estación.
A pesar de tratarse de construcciones estandarizadas proyectadas para implantarse en todo el territorio, encontramos que esta estación de Cabanes supone un elemento referente dentro del mapa ferroviario castellonense por la notable importancia que tuvo en otras épocas. El edificio en cuestión muestra una estudiada modulación que se aprecia principalmente a las fachadas, donde la potente imagen de los lienzos de masonería de piedra calcárea trabajada con juntas en diagonal se ve interrumpida por los detalles realizados con baldosa maciza a los remados de cantoneras y recercado de los vacíos, cosa poco frecuente en edificios parecidos, puesto que normalmente contaban con fábricas de baja calidad que se solían revestir con morteros y pinturas de cal, una muestra más del cuidado  del trabajo realizado con los materiales empleados en esta estación."
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA                                     2013
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (COMPROMÍS-EQUO)
                                                                                                                                    
                                 ALTA
SECCIÓN        17           MINISTERIO DE FOMENTO
Servicio          40           DIRECCION GENERAL DE FERROCARRILES
Programa        453A        Infraestructura del transporte ferroviario
Capítulo          6             Inversiones reales
Artículo          60           Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general 
Proyecto        nuevo         Proyecto de restauración y uso social de la estación ferroviaria de Cabanes (Ribera de Cabanes), Castelló.  
Importe           40,00     (Miles de €)

                                  BAJA
SECCIÓN        17           MINISTERIO DE FOMENTO
Servicio          40           DIRECCION GENERAL DE FERROCARRILES
Programa        453A        Infraestructura del transporte ferroviario
Capítulo          6             Inversiones reales
Artículo           60           Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
Proyecto                       2000 17 20 0405 Expropiaciones y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores
Importe           40,00     (Miles de €)
Motivación
Creación de la partida presupuestaria  para evitar la ruina que amenaza  del edificio histórico de la antigua estación ferroviaria de Cabanes (Ribera de Cabanes), para mantener su valor histórico y arquitectónico, y facilitar su posible reapertura en caso de desarrollarse a medio plazo los proyectos urbanísticos existentes en las inmediaciones de dicha estación.