dissabte, de novembre 10, 2012

La penúria econòmica d’un gegant amb els peus de fang... Marina d’Or deu 229.316,32 euros a l’ajuntament de Cabanes en IBI i taxa de fems.


Mentre a la veïna localitat d’Orpesa, ha de ser l’ajuntament, amb diners públics, qui destine 1,5 milions d’euros per fer-li la publicitat en els mitjans a l’empresa Marina d’Or, la seua difícil situació econòmica també té el seu reflex en Cabanes.


Anys després de la bogeria, on a colp de talonari l’empresa va comprar milers de fanecades i va omplir  el poble de nous rics. Aquells anys on l’empresa patrocinava viatges per tot el món als regidors, sopars de gorra per als jubilats, paelles monumentals o torrades d’animals en les places, carpes en la Fira expoagricola on es regalava el menjar i la beguda, el reiterats regals de Nadals als xiquets del municipi... i tot allò que no es sap, o allò que es sap però no es pot dir en quant a milers d’euros pagats... Anys després  de viure en el miratge d’un suposat miracle urbanístic, queden sols els plats trencats, els gots pel terra, la festa ha acabat i no hi ha ara qui netege la pista de ball.
           
El PAI Torre de la Sal hauria d’haver estat entregat en abril d’este any, i l’empresa va demanar una pròrroga fora del termini legal per demanar-ho, i l’ajuntament, perdó, l’equip de govern, encara està estudiant què fer. Mentre, l’empresa no ha complit els terminis imposats, ni el que li corresponia; ni el camp de futbol que va eliminar,ni la tinença d’alcaldia de la Ribera, ni les urbanitzacions i edificis. La majoria dels edificis que va arribar a fer, enguany els ha embargat el Banc pels problemes de l’empresa ( Solvia, Banc de Sabadell), i s’ha desfet de bona part d’ells, venent per 54.000 euros el que abans es venia per 180.000.

Del PAI de 18 milions de metres quadrats, quasi dos anys després d’haver rebut el vist i plau autonòmic, els ajuntaments de Cabanes i Orpesa, en lloc de reconèixer-lo com inviable, el tenen amagat dins d’un calaix perquè continuar els tràmits demostraria que l’empresa és incapaç de tirar endavant ni uns sols metre.

Ara, les dificultats econòmiques són tan evidents ( sense entrar amb la precarització laboral que denuncien els propis treballadors del que queda del grup), que Marina d’Or és incapaç de pagar com toca l’IBI o la taxa de fems.
           
En Cabanes, a pesar de que el banc ha embargat els pisos i bungalows, com l’empresa encara era titular d’ells a data 1 de gener, és qui ha de pagar l’IBI i la taxa del fem, que ascendeix a 229.316,32 euros , i a hores d’ara, a menys de dos mesos de finalitzar l’any, l’empresa no ha pagat.  Abans, esta quanitat era misèria i companya, ara, és inassumible.

L’empresa, que també ha de pagar uns 12.000 euros aproximadament per les plusvàlues dels edificis embargats, ha demanat als serveis de recaptació de la Diputació Provincial (que gestionen els cobraments de l’ajuntament) fraccionar aquest deute en 48 mensualitats.
Des de l’alcaldia, s’ha denegat aquest fraccionament al.legant les dificils circumstàncies econòmiques actuals del propi ajuntament i l’elevada quantia del deute.

I això sense parlar del forat de 55 milions d’euros, per la dessaladora que el PPSOE va aprovar fer-li a la carta, i que ara, sense demanda, hauran de tornar els pobles afectats

La penuria económica de un gigante con los pies de barro... Marina d’OR debe  229.316,32 euros al ayuntamiento de Cabanes en IBI y tasa de basuras.


Mientras a la vecina localidad de Orpesa, tiene que ser el ayuntamiento, con dinero público, quien destine 1,5 millones de euros para hacerle la publicidad en los medios a la empresa Marina d’Or, su difícil situación económica también tiene su reflejo en Cabanes.

Años después de la locura, donde a golpe de talonario la empresa compró miles de metros quadrados  y llenó el pueblo de nuevos ricos. Aquellos años donde la empresa patrocinaba viajes por todo el mundo a los concejales, cenas de gorra para los jubilados, lotes de navidad, paellas monumentales o parrillas de animales en las plazas, carpas en la Feria expoagricola donde se regalaba la comida y la bebida, el reiterados regalos de Navidad a los niños del municipio... y todo aquello que no se sabe, o aquello que se sabe pero no se puede decir referente  a miles de euros pagados... Años después de vivir en el espejismo de un supuesto milagro urbanístico, quedan sólo los platos rotos, los vasos por el suelo, la fiesta ha acabado y no hay ahora quién limpie la pista de baile.

El PAI Torre de la Sal tendría que haber sido entregado en abril de este año, y la empresa pidió una prórroga fuera del plazo legal para pedirlo, y el ayuntamiento, perdón, el equipo de gobierno, todavía está estudiando qué hacer. Mientras, la empresa no ha cumplido los plazos impuestos, ni lo que le correspondía; ni el campo de fútbol que eliminó, ni la tenencia de alcaldía de la Ribera, ni las urbanizaciones y edificios. La mayoría de los edificios que llegó a hacer, este año los ha embargado el Banco por los problemas de la empresa ( Solvia, Banco de Sabadell), y éste se ha deshecho de buena parte de ellos, vendiendo por 54.000 euros el que antes se vendía por 180.000.


Del PAI de 18 millones de metros cuadrados, casi dos años después de haber recibido el visto bueno  autonómico, los ayuntamientos de Cabanes y Orpesa, en lugar de reconocerlo cómo inviable, lo tienen escondido dentro de un cajón porque continuar los trámites demostraría que la empresa es incapaz de sacar adelante ni uno solo metro.


Ahora, las dificultades económicas son tan evidentes ( sin entrar con la precarización laboral que denuncian los propios trabajadores de lo que queda del grupo), que Marina d’OR es incapaz de pagar como toca el IBI o la tasa de basuras a Cabanes


En Cabanes, a pesar de que el banco ha embargado los pisos y bungalows, como la empresa todavía era titular de ellos a fecha 1 de enero, es quien tiene que pagar el IBI y la tasa de la basura, que asciende a 229.316,32 euros , y a estas alturas, a menos de dos meses de finalizar el año, la empresa no ha pagado. Antes, esta cantidad  era pura miseria , ahora, es inasumible.


La empresa, que también tiene que pagar unos 12.000 euros aproximadamente por las plusvalías de los edificios embargados, ha pedido a los servicios de recaudación de la Diputación Provincial (que gestionan los cobros del ayuntamiento) fraccionar esta deuda en 48 mensualidades.

Desde la alcaldía, se ha denegado este fraccionamiento alegando las difíciles circunstancias económicas actuales del propio ayuntamiento y la elevada cuantía de la deuda. 


Y esto sin hablar del agujero de 55 millones de euros, por la desaladora que el PPSOE aprobó hacerle a la carta, y que ahora, sin demanda, tendrán que volver los pueblos afectados