dimecres, de setembre 05, 2012

Oltra demana al Consell faça complir a la Planta i Abocador de Cervera el que li obliga la Declaració d'Impacte Ambiental i demés documents, quan ara no ho fa

A LA MESA DE LES CORTS
Mònica Oltra i Jarque, diputada   del grup parlamentari Compromís, a l'empara del que disposa l'article 152 en relació al 157  del RC, té l'honor de formular al Consell , la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

El seguiment que hem fet des de la seua posada en funcionament de la planta i l’abocador de residus de Cervera del Maestrat ( Pla Zonal de Residus), demostra que s’ha estat incomplint reiteradament allò que diu en les Declaracions d’Impacte Ambiental, l’Avaluació Ambiental Intengrada, o el Projecte Constructiu entre
 En la Declaració d'Impacte Ambiental(EXP. 71/2010-AIA) cita en la:
           pàg.2  "La explotación del Depósito de los Rechazos se ha organizado... Los residuos se compactarán previamente en la  instalación de valorización en prensas embaladoras.
          pàg.15 "Sólo se dipositarán en el vertedero residuos que hayan sido objeto de tratamiento previo. ..." 
                     "La eliminación de residuos se limitará a aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores técnicas disponibles, conforme ..."
          pàg.16: "Deberá llevar un registro documental de todos los flujos de residuos admitidos..."
          pàg.23    Condicionante núm. 7.

         En l'Autorització Ambiental Integrada(exp. 061/09 IPPC) cita en la:
          pàg. 13 " 1. Sólo podrán depositarse en el vertedero residuos no peligrosos que hayan sido objeto de tratamiento previo ..."
                      " 2. La eliminación de residuos se limitara a aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de  valorización de acuerdo con las mejores técnicas disponibles, ..."
                      6.1.Control  en la eliminación de residuos:
                       "1. Se efectuará la cobertura diaria de los residuos vertidos establecida en el proyecto"
                       "4. Se efectuara el mantenimiento y control ..."
          pàg.17  8. Declaración de Impacto Ambiental: "Se cumpliran las condiciones establecidas..."
                      9. Otras condiciones.
                         "Deberá cumplir lo dispuesto en la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases y..."
                         "Las instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico en los aspectos no    fijados en esta resolución"
         En el Proyecto Constructivo del Depósito de Rechazos de Cervera del Maestre en su:        Anejo nº 6 Capacidad i vida útil dice "La explotación del Depósito ... Los residuos se compactarán previamente en la  instalación de valorización en prensas embaladoras".
          Anejo nº 18 Reglamento de explotación dice en
               4.1.-Control de recepción:  "Sólo se admitiran en el depósito de rechazos los residuos previamente tratados prensados en forma de balas, o a granel en los casos de rechazo de afinos o materiales que no admiten prensado".
               7.2.- Descarga de residuos: Los rechazos llegan en balas,cargados en camiones de piso móvil. Los camiones ..."
               7.3.1.- Disposición de las capas de residuos.Forma de apilado.
                        "Las balas procedentes de la planta de tartamiento se apilarán hasta cuatro alturas, ..."
                        "LOS RECHAZOS DE AFINO Y OTROS MATERIALES A GRANEL SE DISTRIBUIRÁN SOBRE LAS CAPAS DE BALAS, 
                         ...,PARA FAVORECER QUE OCUPEN LOS HUECOS ENTRE BALAS,ANTES DE LA COBERTURA CON TIERRAS".
               7.3.2.-Recubrimiento de las capas.
                         "Diariamente, los residuos depositados durante la jornada,serán recubiertos con materiales inertes con un  aproximado de 0,30 m".

   


Amb les fotografies annexes, de diferents dies,  es pot comprovar :

1r. Que els residus no es tapen en temps(diàriament)i forma(amb 0,30 m de argila) com diuen aquests documents.
   
2n. No tots els residus es compacten i després s'embalen com es podria fer.

3r. S’incompleix la Llei11/1997,d’envasos i residus d’envasos

4t. S’incompleix el que diu la DIA i l'AAI:" La eliminación de residuos se limitará a aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores técnicas disponibles"

 5a. "Los rechazos de afino y otros materiales a granel"no només es distribueixen sobre les bales de bioassecat mal   seleccionat,sinó ocupant volums de més de 40 x 10 x 3 m com es comprova per les fotos de ABOCAMENTS A GRANEL.
                 
 6a. No transporten les bales en "camiones de piso móvil" i això comporta pèrdues de residus durant el transport.

  7a. Incompleixen el Reglament d'explotació del seu propi Projecte Constructiu.

Tenint en compte que aquests incompliments d’allò exigit en els la DIA, AAI i Projecte Constructiu, ho hem pogut demostrar gràficament, pensa per fi prendre cap mesura el Consell al respecte i fer complir les mesures exigides?Les Corts, 05 de setembre  de 2012

Mònica Oltra Jarque

1 comentari:

Giancarlo ha dit...

Spero che siano rispettate tutte le norme, una discarica è sempre una bomba pronta ad esplodere!! Un caloroso saluto...ciao