divendres, de juny 18, 2010

Mundo Ilusión: Consell respon a Iniciativa que l’empresa té 8 anys per fer el PAI i no 25 com s’ha dit


El grans dubtes generats per l’aprovació del PAI Marina d’Or Golf-Mundo Ilusión, en plena crisi econòmica i final de l’esclafit urbanístic, va fer que la diputada d’Iniciativa i portaveu adjunt de Compromís, Mònica Oltra, presentara davant de la Mesa de les Corts un seguit de preguntes parlamentàries sobre el futur d’aquest gegant urbanístic.

Oltra va preguntar quin termini tenen les obres d’aquest PAI un cop comence la primera fase, i quines fases i termini d’execució es plantegen per a aquest PAI. Al qual el Conseller de Medi Ambient respon que les fases i terminis són els previstos en les normes dels plans que van ser aprovats per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Castelló, i publicades a data 6 de maig de 2010, on es diu que el Termini previst per l’execució de les obres d’urbanització de la totalitat de les fases és de 8 anys, i no de 25 com ja ha anat llançat l’empresa adjudicatària del PAI “ Plantejar aquest montre de 18 milions de metres quadrats, en sols 8 anys, quan ja hem vist que han estat incapaços de concloure en temps i forma altres actuacions començades a Cabanes i Orpesa, és com a mínim temerari. Altra cosa és que l’empresa ja estiga avançant l’estratègia pensada, que pot ser colgar el projecte a base de pròrrogues i incompliment, fet que demostra l’error a l’hora d’adjudicar el PAI a una empresa insolvent i incapaç” ha apuntat el regidor del partit a Cabanes, Carles Mulet

L’altre gran dubte que preocupa als propietaris dels terrenys on s’ubica el PAI, és saber des de quin moment els terrenys inclosos dins del PAI, passaran a haver de pagar l’IBI com sòl urbà , vist el precedent municipal d’altres PAIS aprovats fa anys, sense desenvolupar-se, on els veïns han començat a pagar per terrenys d’explotació agrícola com a sòl urbà, sense cap garantia que siga realitat la urbanització a mig termini.

La resposta del conseller es limita a dir que per al pagament de l’IBI, s’han aplicar la llei estatal de Cadastre Immobiliari, on per tant, tindrà especial ( al final adjuntem què diu la Llei). Per això, el que faça a partir d’ara l’ajuntament de Cabanes té especial importància. Precisament Iniciativa ha dut al proper ple ordinari una moció on es demana fer totes les gestions escaients per evitar una nova ponencia de valor, és a dir, per a que no hi hagen canvis cadastrals fins que el PAI no tinga garanties de ser real

Oltra també va incidir en saber que passaria en cas de no haver cap empresa interessada en desenvolupar el Parc Temàtic anexe “Mundo Ilusión”; quin ús se li pensa donar als 800.000 m2 “cedits” forçosament pels propietaris del sòl afectat pel PAI, o saber en cas de no prosperar el Parc Temàtic, es pensa tornar als propietaris eixe sòl?. Al qual, el Conseller respon afirmant que no està previst que no es desenvolupe el Parc Temàtic, i per tant, manquen de cap “Pla B”

Per a Iniciativa, no es pot aplegar a entendre quines són les intencions de l’empresa, del Consell i de l’ajuntament després d¡’haver aprovat aquest PAI sense modificacions substancials “ ningú en un mínim de senderi es pot creure un PAI com aquest, algun dia entendre quines han estat les veritables motivacions, que ara se’ns escapen completament. Si quan es va idear ja era un projecte irreal, ara, quan s’ha aprovat, no té ni cap ni peus”

Què diu la Llei de Cadastre?

Artículo 30. Procedimiento simplificado de valoración colectiva.

1. El procedimiento simplificado se iniciará mediante acuerdo que se publicará por edicto en el boletín oficial de la provincia y no requerirá la elaboración de una nueva ponencia de valores.

2. Este procedimiento se regirá por las siguientes reglas:

  1. Cuando tuviera por causa una modificación de planeamiento que varíe el aprovechamiento urbanístico de los bienes inmuebles, manteniendo los usos anteriormente fijados, y el valor recogido para esos usos en la ponencia en vigor refleje el de mercado, se determinarán los nuevos valores catastrales de las fincas afectadas conforme a los parámetros urbanísticos mencionados.
  2. Cuando tuviera por causa una modificación de planeamiento que varíe el uso de los bienes inmuebles, dichos bienes se valorarán tomando como valor del suelo el que corresponda a su ubicación, que en todo caso deberá estar comprendido entre el máximo y el mínimo de los previstos para el uso de que se trate en el polígono de valoración en el que se hallen enclavados tales bienes según la ponencia vigente.

Cuando la modificación del planeamiento determine cambios de naturaleza del suelo por incluirlo en ámbitos delimitados, hasta tanto no se apruebe el planeamiento de desarrollo que establezca la edificabilidad a materializar en cada una de las parcelas afectadas, dichos bienes podrán ser valorados mediante la aplicación de los módulos específicos para los distintos usos que se establezcan por orden del Ministro de Hacienda.

I si anem a eixa lleig s’ens diu “Artículo 28. Valoración catastral de bienes inmuebles urbanos y rústicos.Artículo 28. Valoración catastral de bienes inmuebles urbanos y rústicos.

1. El valor catastral de los bienes inmuebles urbanos y rústicos se determinará mediante el procedimiento de valoración colectiva o de forma individualizada en los términos establecidos en el artículo 24.2.

2. El procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma clase podrá iniciarse de oficio o a instancia del ayuntamiento correspondiente cuando, respecto a una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias.