dijous, de juliol 03, 2008

Cabanes “s’obri el Contenciós Administratiu per llicències il•legals del PAI Torre la Sal, i el PP intenta confondre als afectats”


Mulet afirma que la tàctica del PP li eixirà en la seua contra.

El regidor d’Iniciativa del Poble Valencià a Cabanes, Carles Mulet, ha valorat avui que l’intent de l’equip de govern municipal d’involucrar als propietaris del PAI Torre la Sal, en el contenciós administratiu obert per la concessió il·legal de les llicències “ li pot eixir el tir per la culata”.

Segons Mulet “ només l’equip de govern municipal és el responsable per haver concedit per silenci positiu, les llicències d´ocupació del PAI Torre la Sal tot i els propis advertiments en contra de la pròpia Conselleria, on en data 20 de novembre de 2007, advertia que quedarien sense valor si es concedien abans de complir uns condicionants que en cas es van donar, com es obres de la dessaladora prevista, que no havent estat simultànies a les obres d´urbanització del sector, molt al contrari, aquestes van començar molt abans de tindre qualsevol mesura transitòria, a l´igual que ha passat amb el tema de les aigües residuals. Igualment, el sector no ha estat desenvolupat en tota la seua integritat, sent en el seu dia un dels condicionants previs marcats per la DIA per donar les llicències de primera ocupació.

Malgrat que la pròpia Conselleria era taxativa, de que, EN CAP CAS es podrien atorgar les llicències de primera ocupació, i advertia de que, el supòsit de que l´ajuntament atorgara les llicències de primera ocupació "abans de la construcció de la dessaladora i del projecte de sanejament d´aigües residuals" ( cap d´elles construïdes a hores d´ara, ni a curt ni mitjà termini), s´advertia que la Conselleria podria interposar els requeriments d´anulació i els recursos contenciosos administratius escaients.

Malgrat tot això, en data 13 de pel qual, per silenci positiu, es concedien aquestes llicències, segons el certificat de l´ajuntament, s´atorguen les llicències per silenci administratiu positiu d´acord als terminis de la Llei 3/2004, de 30 de juny, d´Ordenació de l´Edificació i Foment de la Qualitat de l´Edificació, llei, que no obstant, que remet a la Llei Urbanística Valenciana, que és clara a l´hora d´especificar quins supòsits es poden o no acollir al silenci positiu: LLEI 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. [2005/14692] Artículo 196. Silencio administrativo 3. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo, facultades en contra de las leyes, de los Planes, Proyectos, Programas u Ordenanzas o, en general, en términos contrarios, opuestos o disconformes con las previsiones de la ordenación urbanística.

Igualment, la LRAU, predecesora d´aquesta, i on es remet l´anterior, coincideix:

Disposición Adicional Cuarta.- Plazo para el otorgamiento de licencias.

3. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo, facultades en contra de las prescripciones de esta Ley, de los Planes, Proyectos, Programas u Ordenanzas o, en general, en términos contrarios, opuestos o disconformes con las

previsiones de la ordenación urbanística. La solicitud de licencia urbanística que no sea resuelta por el Ayuntamiento dentro de los plazos legales, sin perjuicio de las prórrogas que sean procedentes, se entenderá estimada, salvo que su contenido sea constitutivo de contravención grave y manifiesta de la ordenación urbanística, en cuyo caso se entenderá desestimada.

Per tant, no donava lloc, en aquest cas concret, a acollir-se a aquest silenci.

Aquesta situació, va ocasionar que el Grup Municipal ecosocialista a Cabanes, presentara denúncia davant la FIscalia, i que un particular afectat encetara la via contenciosa administrativa. Ara, un cop aquesta darrera via continua en marxa, l’ajuntament ha traslladat la denúncia a les desenes de propietaris suposadament “ beneficiats “, per la concesió d’aquestes llicències irregulars, demanant-los, sense massa explicacions que es personen en la causa.

Es dóna el cas, que tot i que la llei contempla aquesta possibilitat, mai, l’ajuntament havia comunicat als potencials afectats, els terminis i fons dels contenciosos administratius. EN aquest cas, segons el regidor Carles Mulet “ han intentat assumir el paper de víctima, i han volgut encabritar i fer pujar al seu vaixell als que seran els perjudicats reals, els que han adquirit les seues vivendes en el PAI. La doble intenció de l’ajuntament li pot eixir en la seua contra, primer, posar a la gent contra el veí que ha posat la denúncia, nom del qual ha estat repartit massivament entre els nous veïns de Torre la Sal, i segon, intentar aconseguir, a costa dels veïns, més defensa jurídica d’un acte il·legal”.

Segons Mulet “ per sort, la jugada es veu de lluny, i tothom sap que la responsabilitat és única i exclusivament de qui dicta els actes irregularment, i no de qui indirectament es puga beneficiar. Personar-se ara, tal i com pretén l’ ajuntament, com perjudicats per la denúncia per Conteciós Administratiu, i per tant, donant-li la raó a l’equip de govern, desarma completament als propietaris de cara a en un futur hipotètic demanar responsabilitats i indemnitzacions a l’ ajuntament per unes llicències completament il·legals, i per sort, aquesta informació ha aplegat clara i concisa als afectats, tots i els intents de l’ajuntament de manipular-los. Per sort, si hi ha cap propietari que pretenga comparèixer, ho farà segurament contra l’ajuntament” .

Segons el regidor de Cabanes “ aquestes actuacions irresponsables, poden arruïnar a l’ ajuntament, que en concepte d’ indemnitzacions es pot vore completament desbordat. Per això, en cas de perdre’s aquest contenciós, i haver d’i indemnitzar als afectats, ho haurien de pagar de la seua butxaca els autors materials del desgavell”.

Carta remesa per l’alcaldes als que han obtés les llicències:

Vista el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por D. xxxxxxxxxxxx, nº 241/2008, contra el certificado del Ayuntamiento de Cabanes de fecha 13 de marzo de 2008, relativo a las licencias de ocupación de los Edificios Costamar y Mediterraneo en el Sector Torre la Sal.

Visto el Oficio del Juzgado de los Contencioso Administrativo nº 2 de Castellon, con R.E. nº 3137, de fecha 2 de junio de 2008, en el que se requiere al Ayuntamiento de Cabanes para que, en el plazo de 20 dias, remita el expediente administrativo correspondiente, quedando emplazado para que pueda personar en forma en el recurso referenciado.


Por ello, y por la presente, adjunto Resolución de Alcaldia de fecha 2 de junio de 2008, relativa al asunto de referencia, al objeto de que, como interesado, pueda personarse como demandado en el plazo de 9 dias ante el citado Juzgado, mediante Procurador y Abogado o solamente mediante Abogado con poder al efecto, o bien verificando tal designacion en comparecencia apud acta en la secretaria del juzgado.cabanes, 12 de junio de 2008