divendres, de març 04, 2011

Iniciativa demana explicacions al Consell perquè els ajuntaments de Cabanes i Orpesa duguen un any paralitzant el PAI Mundo Ilusión (Marina d’Or Golf)


Oltra recorda el Pla Parcial es va aprovar en 23 d’abril de 2010,

Quasi un any després de que els ajuntaments de que fora aprovat el Pla Parcial del gegantí PAI Mundo Ilusión-Marina d’OR Golf, els ajuntament de Cabanes i Orpesa han guardat el projecte en el calaix i estan incomplint les obligacions adquirides. Per poder posar-se en marxa el mateix, cal un pas definitiu, que és aprovar el Programa. Tot i haver estat durant any emprant el victimisme i acussar al Consell d’estar paralitzant la tramitació, ara són els ajuntaments qui imposen aquesta paràlisi; impedint que els veïns puguen alegar, tot i que en qualsevol moment, i sense aprovar el Programa se’ls pot aplicar per part de cadastre una nova ponència de valors pels seus terrenys afectats, i començar a pagar l’IBI per un sòl agrícola sense programa, i per tant, sense cap possibilitat de desemvolupar-se,

Des d’Iniciativa, per mitjà de la seua diputada Mònica Oltra, s’ha demanat explicacions al Consell per aquesta situació d’impas “ si l’empresa a la qual se li ha adjudicat el PAI de 18 milions no té els avals per fer front a una operació tant complicada, que es recindisca l’adjudicació i es comence de zero en aquest PAI, però no es pot deixar en suspèns a les esperes d’una empresa el futur de dos pobles”.

Adjuntem la pregunta parlamentària

A LA MESA DE LES CORTS

Mònica Oltra i Jarque , diputada del grup parlamentari Compromís, a l'empara del que disposa l'article 157 del RC, té l'honor de formular al Consell , la pregunta següent, desitjant contestació escrita:

Fa poc menys d’un any s’aprovava definitivament el Pla Parcial corresponent al Sector “Marina D´Or Golf-Mundo Ilusión”,

No obstant, l’ajuntament de Cabanes no ha fet cap tràmit per aprovar el Programa corresponent a tal Pla Parcial presentat per la mercantil CONSTRUCCIONES CASTELLÓN 2000 S.A.U., i tampoc queda clar si la condició d'urbanitzadora de la dita empresa ja ha sigut establida per aquest Ajuntament amb els requisits normativament exigits.

Aquesta aprovació encara no ha tingut lloc, la qual cosa constitueix una paralització per part de l'Ajuntament, del tràmit urbanístic del Sector establit en la Llei Urbanística Valenciana . Resulta incomprensible que des de l’ajuntament de Cabanes es pretenga que el Sector “Marina D´Or Golf “ (usualment denominat “Mundo Ilusión”) es convertisca en l'estendard del turisme de la comarca i, al mateix temps, el propi Ajuntament no aprove definitivament el Programa, contravenint fins i tot l'acord plenari de 17 de Setembre del 2005 que, al punt Seté determinava “Encomanar a l'Alcaldia que: …d) Realitze les actuacions necessàries per a l'entrada en vigor del Programa una vegada que siga aprovada definitivament l'Homologació del sector de planejament”. Aquesta aprovació definitiva va tindre lloc el 23 d'Abril del 2010 i en el Fonament de Dret Primer de la mateixa s'establia que “una vegada aprovada definitivament per la Conselleria l'homologació i el Pla parcial l'Ajuntament haurà d'elevar a definitiva l'aprovació del Programa i la seua adjudicació a un urbanitzador”. La Conselleria usa el terme DEURÀ i, segons l'acord municipal plenari invocat és l'Alcalde qui ha d'impulsar el procediment. Fa quasi un any que podia haver-se aprovat definitivament el Programa, i no s'ha fet.

En el sentit d'allò que s'ha exposat, l'article 138 de la Llei Urbanística València estableix que en el termini d'un mes des de l'aprovació definitiva del Programa es formalitzarà el contracte per al desplegament i execució del P.A.I. i “amb anterioritat a la formalització del contracte, l'urbanitzador haurà d'acreditar davant de l'administració la constitució de la garantia definitiva, en la forma i quantia que s'establisquen en les bases reguladores del programa”. Així, l'Ajuntament ha d'aprovar el Programa (tenint en compte les millors condicions establides per als propietaris en les proposicions juridicoeconòmiques presentades, entre altres qüestions un aval del 100% i un preu mínim de 42 €/m2 brut) i l'urbanitzador depositar la garantia que s'aprove en el termini d'un mes. Si no es deposita en temps i forma ja no serà una qüestió de paralització del desenvolupament per part de l'Ajuntament, sinó de l'urbanitzador, per la qual cosa l'Ajuntament haurà d'obrar en conseqüència.

Durant anys, des d’aquest ajuntament i des del d’Orpesa s’acusava al Consell d’estar paralitzant el PAI, i ara són els propis ajuntaments qui ho estan fent.

Quines mesures pensa adoptar el Consell al respecte d’allò exposat?

Les Corts, 2 de març de 2011

Mònica Oltra

Castelló a 3 de març de 2011. Gabinet de premsa d’Iniciativa,