dijous, de març 17, 2011

Iniciativa per Cabanes ; Augimar en concurs de creditors ha posat al poble en situació d’alt risc


Mulet recorda com per decisió judicial s’ha intervingut la comapnyia que pretenia imposar als veïns de l’S-10 el pagament de la primera quota d’una urbanització que sabien no anaven a complir


En agost de 2010 des del Grup Municipal d’Iniciativa s’exigia a l’equip de govern que rescindira l’adjudicació del PAI S-10 (bassa nova), de 122.674 m2 a AUGIMAR per estar aquesta empresa en concurs de pre creditors, i per tant, totalment incapacitada per tirar endavant amb aquest projecte, després que des del PP d’amagades al Ple municipal aprovara en 17 de juny, en una Junta de Govern, a traïció l’Aprovació del Projecte d’Urbanització del Sector S10”. EL PP va mentir al Ple dient que no hi havia cap novetat per a publicar-se immediatament en un DOGV el contari.”

El regidor d’Iniciativa, Carles Mulet, alertava de la situció de l’empresa que tenia el PAI paralitzat des del 31 de maig 2003, quan es va aprovar definitivament el PAI i la seua adjudicació a AUGIMAR, i on ara pretenia fer pagar als propietaris dels sòl una primera quota “d’urbanització”, tot i que l’empresa estava a la vora de l’abisme i per tant sense capacitat de fer res. El PP aprovava el Project d’Urbanització per permetre que l’empresa cobrara uns diners dels veïns, per a no res”.

Mulet va fer pública aquesta crítica, i des de l’empresa es van adreçar per demanar una rectificació amb l’amenaça d’una demanada judicial.

Ara, el BOE, dóna la raó a Iniciativa, que va ser l’únic partit que es va posicionar al costat dels interessos dels veïns:

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-B-2011-7544.pdf

IV. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

7544

CASTELLÓN DE LA PLANA

Doña Cristina Cifo González, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón, por el presente, hago saber:

1º.- Que en los autos seguidos en este órgano Judicial con el número 289/2010se ha dictado en fecha 30 de noviembre de 2010, auto de declaración de concurso necesario ordinario de las empresas Augimar Empresa Promotora, Sociedad anónima, con CIF: A-12564571; Augimar Empresa Urbanizadora, Sociedad anónima Unipersonal, Con CIF: A12564597; Augimar Obras y Contratas, Sociedad anónima Unipersonal, con CIF: A-12481545; Augimar Obras y Servicios, Sociedad anónima Unipersonal, con CIF: A12564589 y Augimar Grupo Inmobiliario Sociedad anónima Unipersonal con CIF A-12564175 con domicilio común en Parcela número 2 del Polígono Industrial Riu Sec de Borriol-Castellón.

2º.- Se ha acordado que el deudor queda intervenido en las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio.

3º.- Igualmente se ha acordado el llamamiento de los acreedores para quecomuniquen a la Administración Concursal designada la existencia de sus créditos que deberán efectuar conforme a lo previsto en el artículo 85 de la Ley Concursal,en el plazo de Un Mes a contar desde la publicación del presente en el Boletín oficial del Estado.

4º.- Que los acreedores e interesados que deseen comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador/a y asistidos de Letrado/a(artículo 184.3 Ley Concursal).

Castellón de la Plana/Castellón, 1 de diciembre de 2010.- El/La Secretario Judicial.

Gràcies a la pressió feta en el seu moment, aquest pagament es va paralitzar tot i les intencions del PP

Per a Iniciativa, el PP ara ha de demanar disculpes per la temeritat de no haver actuat tot i saber la situació de fallida de l’empresa, i es demana que es revise tot l’urbanisme del municipi per haver-se ideat des d’una gran mentida. I s’ha recordat com des de 2003, molts veïns estan pagant per simples bancals de secà, l’IBI d’urbana per un sòl que ara no hi ha cap garantia que a mig o llarg termini s’urbanitze “ de nou, la gran mentida urbanística del PP, queda al descobert”